Koło Fizyczne

Podczas lekcji fizyki nauczyciele przedmiotów ścisłych korzystając z różny metod dydaktycznych starają się rozbudzić w uczniach ciekawość przyrodnika. Jako miarę efektów tej pracy można przyjąć chętny udział uczniów w szkolnych konkursach przedmiotowych, rywalizacja w olimpiadach, konkursach ogólnopolskich i rejonowych. Do nich należy również udział w nieobowiązkowych wycieczkach naukowych, aktywne uczestnictwo w prezentacji swoich osiągnięć.

Korzystając z metody aktywizującej, młodzież z satysfakcją przygotowywała a później prezentowała swoje prace. Eksperymenty były prezentowane na lekcji fizyki, brały udział w konkursach pozaszkolnych oraz zostały przeprowadzone dla uczniów szkół gimnazjalnych podczas Biesiady fizycznej pt. „Fizyka da się lubić"

Podobnym sposobem pobudzania aktywności uczniów jest przygotowywanie nie tylko samych demonstracji, ale całych referatów, prezentacji multimedialnych obrazujących zagadnienia tematu lekcji z możliwością zreferowania przygotowanej pracy. Do działań takich należy:

Organizowanie Biesiady fizycznej pt. „Fizyka da się lubić" dla uczniów szkół gimnazjalnych, w której uczniowie zaangażowani są w:

 • Przedstawienie scenek sławnych odkryć fizycznych;
 • Zaprezentowanie poezja i rapu w ujęciu fizyki;
 • Przeprowadzenie pokazów doświadczeń fizycznych;
 • Przeprowadzenie dla uczniów gimnazjum konkursów, quizów;
 • Prezentację naszych osiągnięć konkursowych oraz wyjazdów naukowych.

Pokazanie uczniom różnych sposobów gromadzenia wiadomości oraz ich utrwalania z pewnością będzie im pomocne w dalszym kształceniu. Wyjazdy uczniów na pokazy, wykłady, konkursy lub aktywny udział w tworzeniu i przygotowanie przez tego ucznia sprawozdania zmusza go nie tylko do oglądania, słuchania, ale też do zapamiętywania. Szczegółowe podejmowane działania w tym kierunku to:

Udział w pokazach doświadczeń fizycznych w Instytucie Fizyki na:

 • Politechnice Rzeszowskiej
 • Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wycieczki edukacyjne, wykłady:

 • Seans filmowy „Makrokosmos" w planetarium w Toruniu;
 • Zwiedzanie Centrum Obserwacji Astronomicznych w Toruniu;
 • Zwiedzanie domu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Uczestnictwo w wykładach pt. „Tony i szepty" oraz „Fizyka a psychowidzenie" na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uczestnictwo w wykładzie pt. „Jak oglądać atomy i manipulować nimi"- Romanów;
 • Udział w sesji popularnonaukowej „Bliżej nieba" - obchodach Dnia Kosmonautyki.

Ważną rolę odnoszą dodatkowa zajęcia dla zainteresowanych, które nauczyciele fizyki prowadzą dla młodzieży. To nie tylko zajęcia, na których uczniowie poszerzają zasób wiedzy, ale przede wszystkim są motywowani i zachęcani do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich. Podsumowując należy stwierdzić, że poprzez różne sposoby metody aktywizującej uczniów, przyniosły znakomite efekty dydaktyczne takie jak:

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Sfotografuj eksperyment" - edycja II (PTFoRz);
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Sfotografuj eksperyment" - edycja I (PTFoRz);
 • Wyróżnienie - dyplom GosFiz w Ogólnopolskim Konkursie „Sfotografuj eksperyment" - edycja III (PTFoRz);
 • XVIII miejsce - Podkarpackim Konkursie Astronomicznym.

Uczestnictwo konkursach pozaszkolnych

:
 • Regionalny Konkurs Prac Uczniowskich z Fizyki - uczestnictwo 4 prac
 • Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Poszukiwanie Talentów" edycja III i IV

Chętny udział w corocznych szkolnych konkursach

:
 • Konkurs Wiedzy Astronomicznej
 • Szkolny konkurs „Sfotografuj zjawisko fizyczne"

Zofia Jakieła, Mieczysława Góra

Zajęcia dodatkowe z fizyki

Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę poprzez wnikliwą analizę ze zrozumieniem zależności fizycznych w otaczającym nas świecie oraz umiejętne posługiwanie się aparatem matematycznym w odniesieniu do zadań z fizyki

W ramach zajęć będą

 • Wyjazdy na „pokazy z fizyki",
 • Uczestnictwo w wykładach otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Zwiedzanie Obserwatorium astronomicznego, Planetarium
 • Przygotowanie do „Sejmiku fizycznego"
 • Omawiane zagadnienia stwarzające trudności w rozumieniu zjawisk i praw fizyki na bazie wykładu, symulacji doświadczeń, filmów edukacyjnych
 • Rozwiązywanie nietypowych zadań rachunkowych, testowych, w odniesieniu do egzaminu maturalnego
 • Praca nad tworzeniem strony internetowej o fizyce
 • Przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Dokumentacja działania:

 • Wykonanie prac przez uczniów w formie: referatów, projektów planszowych, strony WWW, prezentacji multimedialnych, zdjęć, dziennik zajęć

Program zajęć ma na celu:

 • Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
 • Wdrożenie uczniów do samodzielnego twórczego myślenia i samodzielnej pracy, dla ułatwienia nauki w dalszej edukacji na kierunkach technicznych.
 • Zachęcić do wysiłku intelektualnego pozwalającego zrozumieć prawa i definicje z obszaru fizyki i astronomii a przez to wskazać na piękno zjawisk fizycznych wokół nas

Cele programu

 • Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią odpowiedzialności
 • rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy dobra i piękna w świecie
 • opisując przeprowadzone doświadczenia czy rozumowania niezbędne do rozwiązania problemów, uczą się formułować swoje myśli na piśmie, a dyskutując o sposobach rozwiązywania problemów doświadczalnych i teoretycznych, nad realizacja projektów w mowie
 • traktowanie oceny przede wszystkim jako informacji zwrotnej dla ucznia, pozwala mu na przyjmowanie odpowiedzialności za własna naukę, jej planowanie, organizacje i samoocenę
 • wdrożenie uczniów do samodzielnego twórczego myślenia i samodzielnej pracy, dla ułatwienia nauki w szkole średniej.

Opis działania - zajęcia wyrównawcze z fizyki „Równaj do lepszych”

Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów mających trudności ze zrozumieniem zależności fizycznych w otaczającym nas świecie oraz z brakiem umiejętności posługiwania się aparatem matematycznym w odniesieniu do zadań z fizyki

Kryterium naboru odbywać się będzie w klasach I na podstawie przeprowadzonego testu diagnozującego po gimnazjum, w klasach II wytyczną będą oceny cząstkowe.

W ramach zajęć będą

 • Omawiane zagadnienia stwarzające szczególne trudności w rozumieniu zjawisk i praw fizyki na bazie wykładu, symulacji doświadczeń, filmów edukacyjnych
 • Rozwiązywanie typowych zadań rachunkowych, testowych, krzyżówek w odniesieniu do problematyki zagadnienia
 • Poprawa ocen cząstkowych (oceny z kartkówek)
 • Pomoc przy doborze odpowiednich treści przy realizacji projektów (referaty, prezentacje, plansze)

Dokumentacja działania:

 • Przeprowadzenie badania wyników nauczania
 • Wykonanie prac przez uczniów w formie: referatów, projektów planszowych

Program zajęć ma na celu:

 • Wyrównać poziom wiedzy z fizyki po gimnazjum
 • Podnieś poziom wiedzy ucznia mającego zaległości poprzez pracę indywidualną (uczeń zagrożony oceną niedostateczną)
 • Zachęcić do ambitniejszych wyników w nauce - możliwość poprawy ocen cząstkowych,
 • Zachęcić do wysiłku intelektualnego pozwalającego zrozumieć prawa i definicje z obszaru fizyki i astronomii a przez to wskazać na piękno zjawisk fizycznych wokół nas

Cele programu

 • Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią odpowiedzialności
 • rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy dobra i piękna w świecie
 • opisując przeprowadzone doświadczenia czy rozumowania niezbędne do rozwiązania problemów, uczą się formułować swoje myśli na piśmie, a dyskutując o sposobach rozwiązywania problemów doświadczalnych i teoretycznych, nad realizacja projektów w mowie
 • traktowanie oceny przede wszystkim jako informacji zwrotnej dla ucznia, pozwala mu na przyjmowanie odpowiedzialności za własna naukę, jej planowanie, organizacje i samoocenę
 • wdrożenie uczniów do samodzielnego twórczego myślenia i samodzielnej pracy, dla ułatwienia nauki w szkole średniej.

FIZYKA I ASTRONOMIA

Cele edukacyjne

 1. Świadomość istnienia praw rządzących mikro- i makroświatem oraz wynikająca z niej refleksja filozoficzno-przyrodnicza.
 2. Dostrzeganie natury i struktury fizyki oraz astronomii, ich rozwoju i związku z innymi naukami przyrodniczymi.
 3. Przygotowanie do rozumnego odbioru i oceny informacji, a także podejmowania dyskusji i formułowania opinii.
 4. Rozumienie znaczenia fizyki dla techniki, medycyny, ekologii, jej związków z różnymi dziedzinami działalności ludzkiej oraz implikacji społecznych i możliwości kariery zawodowej.
 5. Zainteresowanie fizyką i astronomią.

Zadania szkoły

 1. Nauczanie fizyki w sposób kontekstowy - w oparciu o zagadnienia występujące w życiu codziennym, w przyrodzie, w technice.
 2. Rozszerzenie wiedzy fizycznej ucznia w celu pogłębienia rozumienia nauki, jej możliwości i ograniczeń.
 3. Ukazanie roli eksperymentu, obserwacji i teorii w poznawaniu przyrody. Zapoznanie uczniów z budowaniem modeli oraz ich rolą w objaśnianiu zjawisk i tworzeniu teorii.
 4. Kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji poprzez analizę treści dotyczących nauki, zawartych w prasie, radio i telewizji.
 5. Wdrażanie uczniów do samodzielnego formułowania wypowiedzi o zagadnieniach fizycznych i astronomicznych, prowadzenia dyskusji w sposób terminologicznie i merytorycznie poprawny oraz rozwiązywania prostych problemów fizycznych.
 6. Pokazywanie znaczenia, możliwości i piękna fizyki.
 7. Inspirowanie dociekliwości i postawy badawczej uczniów.
 8. Stworzenie warunków do planowania i prowadzenia eksperymentów oraz analizy ich wyników.
 9. Wykorzystywanie metod komputerowych do budowania modeli i analizy wyników doświadczeń.
 10. Zapoznanie z możliwościami współczesnych technik badawczych.

Treści nauczania

 1. Ruch, jego powszechność i względność. Pojęcie ruchu w historii filozofii i w naukach przyrodniczych. Ruch w różnych układach odniesienia. Maksymalna szybkość przekazu informacji w przyrodzie i jej konsekwencje. Efekty relatywistyczne.
 2. Oddziaływania w przyrodzie. Rodzaje oddziaływań w mikro- i makroświecie. Pola sił i ich wpływ na charakter ruchu.
 3. Makroskopowe własności materii a jej budowa mikroskopowa. Model oscylatora harmonicznego i jego zastosowanie w opisie przyrody, ruch drgający (amplituda, okres, częstotliwość, przemiany energii). Mikroskopowe modele ciał makroskopowych o różnorodnych własnościach mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, optycznych oraz ich zastosowanie w urządzeniach codziennego użytku.
 4. Porządek i chaos w przyrodzie. Procesy termodynamiczne, ich przyczyny i skutki. Procesy odwracalne i nieodwracalne, druga zasada termodynamiki, entropia, statystyczny charakter makroskopowych prawidłowości w przyrodzie.
 5. Światło i jego rola w przyrodzie. Światło jako fala, długość fali, szybkość rozchodzenia się fali, interferencja i dyfrakcja, widmo fal elektromagnetycznych, barwa, odbicie i załamanie światła, rozszczepienie światła białego, polaryzacja światła. Kwantowy model światła, zjawisko fotoelektryczne i jego zastosowania. Budowa atomu, analiza spektralna, laser i jego zastosowania.
 6. Energia i jej przemiany, transport energii. Przegląd poznanych form energii. Równoważność masy i energii. Elementy fizyki jądrowej. Energetyka jądrowa, reaktory a broń jądrowa. Promieniotwórczość, jej zastosowania i zagrożenia. Transport energii w ruchu falowym. Konwekcja. Przewodnictwo cieplne. Przewodnictwo elektryczne.
 7. Budowa i ewolucja Wszechświata. Czas - przestrzeń - materia - energia. Cząstki elementarne a historia Wszechświata. Obserwacyjne podstawy kosmologii. Modele kosmologiczne. Galaktyki i ich układy. Ewolucja gwiazd.
 8. Jedność mikro- i makroświata. Fale materii, dowody eksperymentalne falowych cech cząstek elementarnych, dualizm falowo-korpuskularny. Pomiar makroskopowy w fizyce a pomiary w mikroświecie kwantowym, niepewności pomiarowe a zasada nieoznaczoności.
 9. Fizyka a filozofia. Zakres stosowalności teorii fizycznych. Determinizm i indeterminizm w opisie przyrody. Elementy metodologii nauk, metoda indukcyjna i hipotetyczno-dedukcyjna, metody statystyczne.
 10. Narzędzia współczesnej fizyki i ich rola w badaniu mikro- i makroświata. Laboratoria i metody badawcze współczesnych fizyków. Współczesne obserwatoria astronomiczne. Osiągnięcia naukowe minionego wieku i ich znaczenie.
 11. Podstawą do realizacji powyższych treści nauczania są elementarne wiadomości i umiejętności z zakresu mechaniki, elektromagnetyzmu, fizyki cząsteczkowej i optyki wyniesione przez ucznia z gimnazjum. Nawiązanie do nich w trakcie realizacji poszczególnych haseł jest niezbędne.

Osiągnięcia

 1. Umiejętność obserwacji i opisywania zjawisk fizycznych i astronomicznych.
 2. Umiejętność posługiwania się ze zrozumieniem wybranymi pojęciami fizycznymi.
 3. Umiejętność wykorzystywania modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych oraz świadomość granic stosowalności wybranych modeli.
 4. Umiejętność planowania i wykonywania doświadczeń fizycznych i prostych obserwacji astronomicznych, zapisywania i analizowania ich wyników.
 5. Umiejętność sporządzania i interpretacji wykresów.
 6. Umiejętność korzystania z praw i zasad fizyki do wyjaśniania wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie.
 7. Umiejętność wykorzystywania wiedzy fizycznej do wyjaśniania zasad działania i bezpiecznego użytkowania wybranych urządzeń technicznych.
 8. Umiejętność wskazania przykładów degradacji środowiska wynikającej z technicznej działalności człowieka oraz możliwych sposobów zapobiegania tej degradacji.
 9. Ogólna znajomość prawidłowości przyrodniczych i metod ich poznawania.

FIZYKA I ASTRONOMIA

Cele edukacyjne

 1. Rozumienie zjawisk otaczającego świata oraz natury i struktury fizyki i jej związku z innymi naukami przyrodniczymi.
 2. Znajomość metod badawczych fizyki oraz roli eksperymentu i teorii w jej rozwoju.
 3. Wiedza i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia na kierunkach ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Zadania szkoły

 1. Nauczanie fizyki w sposób kontekstowy - w oparciu o zagadnienia występujące w życiu codziennym, przyrodzie i technice.
 2. Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy fizycznej i astronomicznej ucznia w celu pogłębienia rozumienia nauki, jej możliwości i ograniczeń oraz przygotowania do studiów na kierunkach ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
 3. Uświadomienie roli eksperymentu i teorii w poznawaniu przyrody oraz znaczenia matematyki w budowaniu modeli i rozwiązywaniu problemów fizycznych.
 4. Wdrażanie ucznia do krytycznego korzystania ze źródeł informacji.
 5. Rozwijanie u ucznia umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi o zagadnieniach fizycznych i astronomicznych, prowadzenia dyskusji w sposób terminologicznie i merytorycznie poprawny, rozwiązywania problemów fizycznych, wykonywania obliczeń.
 6. Rozwijanie zainteresowania fizyką i astronomią.
 7. Inspirowanie dociekliwości i postawy badawczej uczniów.
 8. Stworzenie warunków do planowania i prowadzenia eksperymentów oraz analizy ich wyników.
 9. Wykorzystywanie metod komputerowych do budowania modeli i analizy wyników doświadczeń.
 10. Zapoznanie na wybranych przykładach z warsztatem pracy współczesnego fizyka.

Treści nauczania

 1. Ruch i siły. Matematyczny opis ruchu w jednym i dwóch wymiarach. Przyczyny zmian ruchu. Opory ruchu. Ruch postępowy i obrotowy. Energia mechaniczna. Zasady zachowania w mechanice.
 2. Polowy opis oddziaływań. Pole grawitacyjne, ruch masy w polu grawitacyjnym. Pole elektryczne, ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym, przewodniki i dielektryki. Pole magnetyczne, ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym.
 3. Obwody prądu stałego. Przemiany energii w obwodach prądu stałego.
 4. Pole elektromagnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna. Obwody prądu przemiennego z pojemnością i indukcyjnością. Źródła napięcia. Elektryczne obwody drgające. Fale elektromagnetyczne i ich własności.
 5. Fizyczne podstawy mikroelektroniki i telekomunikacji. Modele przewodnictwa. Półprzewodnik, dioda, tranzystor. Analogowy i cyfrowy zapis sygnałów.
 6. Zjawiska termodynamiczne. Zasady termodynamiki, ich statystyczna interpretacja oraz zastosowania. Opis przemian gazowych. Przejścia fazowe.
 7. Zjawiska hydrostatyczne i aerostatyczne. Opis zjawisk hydrostatycznych i aerostatycznych oraz przykłady ich wykorzystania.
 8. Przegląd poznanych modeli i teorii fizycznych oraz astronomicznych. Dyskusja ich użyteczności i zakresu stosowalności w powiązaniu z eksperymentalną weryfikacją.

Osiągnięcia

 1. Umiejętność obserwacji, opisywania, wyjaśniania i przewidywania zjawisk fizycznych i astronomicznych z wykorzystaniem praw fizycznych i modeli, przy świadomości granic ich stosowalności.
 2. Posługiwanie się pojęciami fizycznymi ze zrozumieniem.
 3. Umiejętność planowania i wykonywania doświadczeń fizycznych i prostych obserwacji astronomicznych, opracowywania i analizowania wyników, sporządzania i interpretacji wykresów.
 4. Umiejętność rozwiązywania prostych problemów fizycznych z wykorzystaniem modeli i technik matematycznych.
 5. Umiejętność wykorzystywania wiedzy fizycznej do wyjaśniania zasad działania i bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych.
 6. Umiejętność wskazania przykładów degradacji środowiska wynikającej z technicznej działalności człowieka oraz możliwości zapobiegania tej degradacji.
 7. Znajomość prawidłowości przyrodniczych i metod ich poznawania na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów na kierunkach ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)