Koło Matematyczne

Koło matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne, jak również zainteresowanych matematyką. Na zajęciach uczniowie przygotowywani są do różnych konkursów matematycznych. Otrzymują do rozwiązania ciekawe zadania problemowe wykraczające poza zagadnienia przewidziane podstawą.

    W celu rozwijania aktywności twórczej uczniów, kształtowania ich wyobraźni, rozbudzania zainteresowań matematyką nauczyciel prowadzący wykorzystuje następujące programy komputerowe: "Cabri" oraz "eduRom". Na jednej godzinie lekcyjnej uczestnicy rozwiązują skomplikowane zadania matematyczne, a na drugiej godzinie konstruują różne figury geometryczne płaskie i przestrzenne, odkrywają ich własności, dokonują pomiaru odcinków wykorzystując program komputerowy "Cabri". Na podstawie dokonanych pomiarów obliczają obwody i pola skonstruowanych figur. Na zajęciach wykorzystywana jest tablica interaktywna.

Cele zajęć:

 • ·  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką;
 • ·  wyszukiwanie młodych talentów i opieka nad nimi;
 • ·  rozwijanie indywidualnych uzdolnień;
 • ·  poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia;
 • ·  budzenie zainteresowań w kierunku pracy naukowo - badawczej;
 • ·  rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej;
 • ·  kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy z tekstem matematycznym;
 • ·  nauczenie sięgania po literaturę z tekstem matematycznym;
 • ·  nabywanie umiejętności wykorzystywania komputera do wyszukiwania ciekawych informacji;
 • ·  pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku;
 • ·  wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • ·  doskonalenie sprawności rachunkowej;
 • ·  stosowanie nowoczesnych technik nauczania, by zapewnić wszechstronny rozwój dziecka;
 • ·  Zachęcanie dziecka do podejmowania samodzielnej pracy nad poszerzaniem wiadomości z zakresu matematyki;
 • ·  Wybieranie ciekawych zadań konkursowych do rozwiązywania;
 • ·  Umożliwianie uczniom sprawdzania i uzasadniania słuszności wybranej metody prowadzącej do prawidłowego rozwiązania zadania;
 • ·  Wykorzystywanie inwencji własnej uczniów i zachęcanie do poszukiwania różnych sposobów rozwiązywania tego samego zadania.
 • ·  Kształcenie efektywności uczenia się samodzielności w zdobywaniu wiedzy.
 • ·  Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji z różnych źródeł wiedzy.

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

 • Historia matematyki,
 • Niedziesiątkowe systemy liczenia,
 • Podzielność liczb,
 • Nauka o zbiorach,
 • Obliczenia procentowe,
 • Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
 • Własności figur płaskich,
 • Klasyfikacja trójkątów i czworokątów,
 • Pola i obwody figur płaskich,
 • Wielościany.
 • Stosowane są aktywizujące metody pracy z uczniami oraz  ciekawe formy zajęć ( krzyżówki, rebusy, domino matematyczne, tangramy).

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)