Liceum Ogólnokształcące Mundurowo Administracyjne

Liceum Ogólnokształcące Mundurowo Administracyjne

O programie

Opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

NA CZYM POLEGA PROGRAM?
Program pilotażowy uruchomiony został 1 września 2017 roku, kiedy to ruszyła jego pierwsza edycja z udziałem 58 szkół. Od następnego roku szkolnego (2018/2019) do programu dołączy kolejnych ponad 50 szkół z drugiej edycji. W każdej edycji nauka w ramach programu odbywać się będzie przez dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, w czteroletnich technikach – odpowiednio w klasie III i IV). Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego na obozach szkoleniowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej. Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.

Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia w Polsce - w oparciu o wojskowy podział administracyjny kraju - sieci szkół, które prowadzą w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas mundurowych.

DLA KOGO?
W pilotażowej edycji programu bierze udział łącznie 107 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych, którego jednym z filarów dotychczasowej działalności jest wsparcie dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Program ma charakter ogólnopolski. Organizatorom zależało – zgodnie z zamiarem docelowym – aby kwalifikacje odzwierciedlały mapę wojskowego podziału administracyjnego kraju i na obszar administrowany przez wojskowe komendy uzupełnień oraz działające w tych obszarach jednostek wojskowych przypadała przynajmniej jedna szkoła z klasami mundurowymi.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:


Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło lub planuje wprowadzić kolejne dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

WSPÓŁPRACA
Zaangażowanie resortu obrony narodowej w omawiany program podkreśla liczba instytucji i jednostek wojskowych zaangażowanych w jego realizację. To m.in. Biuro do Spraw Proobronnych koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej sprawująca nadzór nad procesem edukacyjnym uczniów, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON udzielający wsparcia merytorycznego, ok. 80 jednostek wojskowych realizujących szkolenie praktyczne uczniów oraz ok. 80 Wojskowych Komend Uzupełnień wspierających szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. Wraz ze szkołami z obu edycji programu to razem ponad 270 podmiotów.

Dokumentem wykonawczym projektu jest „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, zatwierdzony przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Program nauczania posiada dwa wydania, które obowiązują odpowiednio dla I i II edycji programu.

Liceum Ogólnokształcące Mundurowo Administracyjne

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wzbogacić umiejętności z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności struktur takich jak SG, Policja PSP, WP, wybierz ten kierunek kształcenia.
Atutem szkoły jest bogata oferta zajęć dodatkowych. Znajdziesz tu m.in.: zajęcia z samoobrony, karate, podstaw pedagogiki, obrony przed atakiem, atakiem z użyciem niebezpiecznych narzędzi, użyciem środków przymusu bezpośredniego (patka, kajdanki, prowadnice itp.}. Oferujemy także wyjazdy na basen, naukę pływania, możliwość uzyskania karty pływackiej, zajęcia na strzelnicy szkolnej ­ strzelanie z broni pneumatycznej krótkiej i długiej z trzech postaw, strzelanie dynamiczne, strzelanie z broni wielkokalibrowej.
Istnieje możliwość poznania podstaw kryminalistyki z zakresu daktyloskopii, zarówno teoretyczne jak i praktyczne - zdejmowanie odcisków palców, traseologii - znajdowanie śladów i ich zabezpieczanie, portret pamięciowy - sporządzanie portretu pamięciowego, głównie na specjalistycznych programach komputerowych.
Zajęcia z zakresu organizacji zabezpieczania działań WP. Policji, SG, PSP - taktyka działania, obozy szkoleniowo - kondycyjne na bazie ośrodków szkolenia SG w Koszalinie, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. W trakcie obozu prowadzone są zajęcia z zakresu:

Nasza szkoła daje Ci możliwość rzetelnego przygotowania się do matury z przedmiotów ogólnych, a dzięki propozycji zajęć pozalekcyjnych umożliwi Ci sumienne przygotowanie się do studiów wyższych o charakterze mundurowym.


Liceum Ogólnokształcące Mundurowo Administracyjne

Proponowane rozszerzenia:

 • język angielski,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie

Zajęcia dodatkowe:

Przygotuj podanie online

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)