ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Rozstrzygnięcie przetargu
Dodane przez Administrator dnia 21 październik 2008 20:37
OGŁOSZENIE

Zgromadzenie Św. Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ogłasza ROZSTRZYGNIĘCIUE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na realizację inwestycji:
Likwidacja barier w Internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

Czytaj więcej
lub
pobierz załącznik z informacją o ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIU
Treść rozszerzona
OGŁOSZENIE

Zgromadzenie Św. Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ogłasza ROZSTRZYGNIĘCIUE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na realizację inwestycji:
Likwidacja barier w Internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

Pobierz załącznik z informacją o ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIU
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie: przetargu nieograniczonego
Miejsce Piastowe13.10.2008 r.
pieczęć Zamawiającego
Znak: MZSP/ZP/1/2008
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza
z siedzibą w Miejscu Piastowym
ul. Ks. Br. Markiewicza Numer domu 25b
Wydział prowadzący sprawę: Administracja MZSP - stanowisko ds. projektów
telefon: (0-13) 43 530 70 fax: (0-13) 43 530 70
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Likwidacja barier w Internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”
przeprowadzono w trybie Przetarg nieograniczony
3. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 22.09.2008
Na tablicy ogłoszeń MZSP Miejsce Piastowe od dnia 22.09.2008r. do dnia 17.10.2008r., oraz na stronie internetowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym: http://www.mzsp.pl
4. Liczba otrzymanych ofert: 2
z tego odrzucono: uzasadnienie faktyczne i prawne z tego wykluczono: uzasadnienie faktyczne i prawne
0 0
5. Kryteria wyboru: 1. CENA OFERTY
6. Siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ich streszczeniem:
nr oferty siedziba i adres Wykonawcy streszczenie oferty liczba punktów w kryterium cena
1 Zbigniew Kwolek Firma Budowlana "Budmar" 38 - 400 Krosno, ul. Ślączka 8a cena oferty brutto: 131.468,48 zł termin wykonania: 25.11.2008r. 0,00 pkt*3 = 0,00 pkt
2 Przedsiębiorstwo Budowlane "FUNDAMENT" s.c J. Pelczarski - H. Oleniacz Posada Górna 38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3 Maja 172 cena oferty brutto: 129.157,18 zł termin wykonania: 25.11.2008r. 100,00 pkt*3 = 300,00 pkt
nr oferty: 2
nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane "FUNDAMENT" s.c J. Pelczarski - H. Oleniacz
miejscowość: Posada Górna kod: 38-481 Rymanów
ulica: 3-go maja Nr domu: Nr lokalu: 172
uzasadnienie wyboru: Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego zawarte w SIWZ oraz zawiera najniższą cenę
Podpis ______________________________