Stypendia 2019/2020 – nabór szkolnictwo ogólne
Dodane przez Administrator dnia 18 wrzesień 2019 10:06

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych" – szkolnictwo ogólne ...


Treść rozszerzona

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków
o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”

Zainteresowani uczniowie spełniający kryteria, mogą zgłaszać się do swoich wychowawców, celem uruchomienia procedury złożenia wniosku.

NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO 25 WRZEŚNIA

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

dla uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

OBOWIĄZKOWE

a)stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego

b)nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2019/2020 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,

c)średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,80 obliczona
w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

d)średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

e)dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku 2018, nieprzekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.), tj. kwoty 1348zł (2 x 674 zł), natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1528 zł (2x 764 zł). Zastrzega
się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie przez pomnożenie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny i wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. ogłoszonego w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochody z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017r.

f)osiągnięcie wymaganego wyniku z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego:
-co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 ukończyli szkołę podstawową),
-co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 150% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 lub w latach wcześniejszych ukończyli gimnazjum),

g)opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego

DODATKOWE

a)szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych, o których mowa w § 1 pkt 17 Regulaminu przyznawania stypendiów,

b)inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych, o których mowa w § 1 pkt 19 Regulaminu przyznawania stypendiów.

BONUSOWE

Ustala się kryterium bonusowe w postaci osiągnięć ucznia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie szkolnym za rok nauki 2018/2019.

Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica któr(y/a) spełni wszystkie kryteria obowiązkowe przyznawania stypendiów
i przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.