ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dodane przez Administrator dnia 23 styczeń 2017 21:12
Zapraszam Państwa do składania ofert na zakup okleinarki do wąskich krawędzi – 1 szt. dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
Treść rozszerzona

RPO/ZAM/1/2017                                                              Miejsce Piastowe, dnia 2017-01-23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszam Państwa do składania ofert na zakup okleinarki do wąskich krawędzi – 1 szt. dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25B,
  38-430 Miejsce Piastowe
  Tel/fax: 13 43 530 70,
  www.mzsp.pl,
  e-mail: sekretariat@mzsp.pl

 2. Rodzaj zamówienia: dostawa

  Nazwa zamówienia: zakup okleinarki do wąskich krawędzi – 1 szt. dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 3. Opis przedmiotu zamówienia:

  zakup okleinarki do wąskich krawędzi – 1 szt. dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
  Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.
  2. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  3. Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)  materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3   Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów   lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów  technicznych nie gorszych od założonych.
 4. Termin realizacji zamówienia:  do 30.03.2017 r.
 5. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
   • spełniają warunki dotyczące:

    1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
     o ile wynika to z odrębnych przepisów;
    2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;
    3. zdolności technicznej lub zawodowej
  2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 niniejszego Zaproszenia.
  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 7. Kryteria oceny ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:
  1. Cena  -  60 %
   Z tytułu kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
  2. Gwarancja– 40%
   W kryterium gwarancja punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
   • gwarancja 24 miesięcy ( minimalny okres gwarancji) – 0 pkt
   • gwarancja do 36 miesięcy – 20 pkt
   • gwarancja powyżej 36 miesięcy – 40 pkt
   W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
   Z tytułu kryterium „gwarancja” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
   Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
   • Ilość punktów = cena + długość okresu gwarancji
   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

 8. Sposób oceniania ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
  1. Cena  -  60 %
   Sposób oceny:
   • Lp = Cn / Cb x 60% x 100
   gdzie:
   • Lp – liczba punktów
   • Cn- najniższa cena wśród ofert
   • Cb – cena badanej oferty
   Z tytułu kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
  2. Gwarancja– 40%
   W kryterium gwarancja punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
   • gwarancja 24 miesięcy ( minimalny okres gwarancji) – 0 pkt
   • gwarancja do 36 miesięcy – 20 pkt
   • gwarancja powyżej 36 miesięcy – 40 pkt
    Z tytułu kryterium „gwarancja” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
    Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
    • Ilość punktów = cena + gwarancja
    Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena i gwarancja.
 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
  1. Wypełniony formularz oferta;
  2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ;
 10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.01.2017 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
  2. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się 31.01.2017 roku o godz. 11:10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 11. Forma składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta - NIE OTWIERAĆ PRZED 31.01.2017r godz. 11:10”  należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
   w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe (sekretariat I piętro). Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:
  2. Ofertę stanowi:
   1. wypełniony druk „oferta” wraz z oświadczeniem o braku powiązań;
   2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
   3. wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 9 Zaproszenia;
   4. pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  3. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
  5. Zaleca się, aby:
   1. ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
   2. każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
   3. kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
 12. Informacja na temat zakresu wykluczenia
  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    informacje przekazywane będą e-mail: sekretariat@mzsp.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej
  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  Osoba do kontaktów: Monika Subik  tel.: (013) 43 530 70

 14. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
  Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 15. Jednocześnie informuję, że zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 16. Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl