Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Konkurs dla młodzieży GIMNAZJALNEJ: Drewno - materiał użytkowy i artystyczny

Konkurs dla młodzieży GIMNAZJALNEJ: Drewno - materiał użytkowy i artystyczny

11 listopad 2011 19:32

facebook twitter

Regulamin konkursu dla młodzieży GIMNAZJALNEJ:

Drewno - materiał użytkowy i artystyczny

 

TEMAT i CELE KONKURSU

§ 1

Celem konkursu jest zachęcenie do wykorzystania twórczych możliwości każdego człowieka, jak również umiejętnego wykorzystania swoich pasji na rzecz orientacji zawodowej w przyszłości. Konkurs ma zachęcić młodzież do konkretnego działania na rzecz kształtowania swojej osobowości oraz do aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

§ 2

 1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor i Rada Pedagogiczna Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 2. Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej: www.mzsp.pl
 3. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: konkursdmzsp@wp.pl

 

§ 3

 1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół gimnazjalnych.
 2. W konkursie może wziąć udział maksymalnie dziesięciu uczniów z jednej szkoły, pod opieką dorosłego przedstawiciela szkoły, matki lub ojca, prawnego opiekuna, czy przedstawiciela innej instytucji (np. organizacji pozarządowej, domu kultury itp.).
 3.  Opiekun ucznia nadzoruje przygotowanie pracy konkursowej, służy radą, podpowiada możliwe rozwiązania, jednak nie może wykonywać w części lub całości pracy konkursowej. Jeden opiekun może opiekować się jednocześnie kilkoma uczestnikami konkursu.
 4. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę. Praca może mieć formę przedmiotu użytkowego lub pracy artystycznej. Praca może być doręczona do komisji konkursowej przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym lub nadesłana pocztą (liczy się data stempla pocztowego) w terminie określonym w paragrafie 6 regulaminu.
 5. Zgłoszenie ucznia do konkursu musi być potwierdzone podpisem Opiekuna.
 6. Przesyłając pracę konkursową, opiekun w imieniu swoim i ucznia biorącego udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

 

 

§ 4

 1. Prace konkursowe mogą mieć formę:
  1. Wykonanego z drewna (sklejka, płyta wiórowa, pilśniowa i MDF) przedmiotu użytkowego w formie i kształcie całkowicie będącym pomysłem uczestnika konkursu,
  2. Wykonanego z drewna (sklejka, płyta wiórowa, pilśniowa i MDF) przedmiotu o charakterze artystycznym, ozdobnym, lub użytkowo artystycznym w formie i kształcie całkowicie będącym pomysłem uczestnika konkursu.
 1. Praca zgłaszana do konkursu może być zakwalifikowana wyłącznie w jednej kategorii, którą należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Zadaniem uczniów będzie wykazanie się zdolnościami manualnymi lub artystycznymi przez zmaterializowanie swoich pomysłów w pracy konkursowej. Działanie uczniów ma pokazać umiejętności i kunszt istniejącej lub rodzącej się pasji i fascynacji najstarszym na świecie materiałem do obróbki jakim jest drewno.
 3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę przede wszystkim: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność spojrzenia autora na tematykę konkursu oraz osobiste ujęcie tematu, pomysłowość, estetyka wykonania pracy.
 4. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
 5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji.
 7. Prace lub ich fragmenty mogą być przedstawiane przez Organizatora w publikacjach, czasopismach, Internecie, radiu i telewizji.
 8. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną publikację.
 9. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem prac.

 

 

§ 5

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej równocześnie z formularzem zgłoszeniowym, wypełnionym, wydrukowanym i podpisanym przez Opiekuna ucznia.
 2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.mzsp.pl
 3. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące pozycje:
  1. imię i nazwisko Opiekuna ucznia, jego funkcję w reprezentowanej szkole   czy innej instytucji lub zaznaczenie że jest to matka lub ojciec ucznia, numer telefonu oraz adres e-mail;
  2. dane szkoły lub innego podmiotu (np. organizacji pozarządowej, domu kultury, nazwa, adres pocztowy, e-mail, numer telefonu);
  3. imię, nazwisko, wiek uczestnika konkursu oraz wskazanie klasy i szkoły do której uczęszcza;

 

 

 

  1. informację, czy któryś z uczestników wymagałby specjalnej asysty ze względu na niepełnosprawność w razie uczestnictwa w ogłoszeniu wyników konkursu i rozdaniu nagród w Miejscu Piastowym siedzibie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. ks. Br. Markiewicza 25b;
  2. określenie formy pracy: przedmiot użytkowy, praca artystyczna;
  3. wskazanie, skąd uczestnik dowiedział się o konkursie;
  4. klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Opiekuna i ucznia jako uczestnika konkursu.

Powyższe dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu.

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową, uczestnicy konkursu wysyłają w jednej przesyłce lub doręczają osobiście, na adres: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. ks. Br. Markiewicza 25b, z dopiskiem „Konkurs - drewno materiał użytkowy i artystyczny”.

 

 

TERMINARZ KONKURSU

 

§ 6

 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 9 listopada 2011 do 14 lutego 2012 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego); Organizator zastrzega sobie jednak prawo do nie rozpatrywania prac, które nadejdą później niż 21 lutego 2012 r.
 • Informacja o składzie Jury zostanie opublikowana najpóźniej 22 lutego 2012 r. na stronach internetowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, pod adresem - www.mzsp.pl
 • Ogłoszenie listy laureatów - trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej - nastąpi najpóźniej 1 marca 2012 r. na stronie internetowej www.mzsp.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz terminów. O ewentualnych zmianach terminów Organizator poinformuje na stronie internetowej: www.mzsp.pl

 

 

 

 

 

NAGRODY

§ 7

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Miejsca Piastowego na uroczysty finał konkursu, połączony z DNIEM TECHNIKI, wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.
 2. Uczniowie trzech prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe (szczegóły podane będą na stronie internetowej www.mzsp.pl).
 3. Ostateczny podział miejsc wśród laureatów zostanie ogłoszony podczas uroczystego finału konkursu w Miejscu Piastowym.

 

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

§ 8

 1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy, wraz ze zdjęciami, w serwisach internetowych Organizatora konkursu lub partnerów konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich ekspozycję w wystawach pokonkursowych, powielenie pracy w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora lub partnerów konkursu.
 2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 1.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

Formularz zgłoszeniowy