III Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

REGULAMIN
III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2011 DLA FOTOGRAFÓW AMATORÓW
W ROKU BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II
„DŁONIE SĄ KRAJOBRAZEM SERCA”


(„Kamieniołom” Karol Wojtyła)

I. PRZEPISY OGÓLNE


1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Dłonie są krajobrazem serca” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie.
1.2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, którzy potrafią być wrażliwi na drugiego człowieka, odkrywają jego godność i wartość. Jednocześnie potrafią rozwijać w sobie pasję i chęć poznawanie świata i drugiego człowieka. Ponadto celem Konkursu jest duchowe przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
1.3. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na znalezienie się w obrębie podanego zagadnienia.
1.4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zajmują się fotografią amatorsko.
1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC


2.1. Każdy uczestnik może nadesłać od l do 3 fotografii.
2.2. Fotografie należy przesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno z dopiskiem Konkurs Fotograficzny lub dostarczyć osobiście.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
2.4. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/20 do 20/30.
2.5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora (imię i nazwisko) na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
2.6. Do prac należy dołączyć dodatkowe dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym zdjęciu oraz następującą, podpisaną klauzule:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Dłonie są krajobrazem serca” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, póz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, póz. 904 z późn. zmianami).”
2.7. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6.
2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. TERMINARZ


3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 17 maja 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do organizatorów).
3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu.
3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 23 maja 2011 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie (www.zsp3.krosno.pl) oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie (www.pcen.krosno.pl).
3.6. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się 30 maja 2011 r. o godz. 10.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, ul. Grodzka 45b

IV. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA


4.1. Prace uczestników Konkursu zostaną umieszczone podczas wernisażu w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, ul. Grodzka 45b
4.2. Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II, III miejsca
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania miejsc oraz prawo do przyznania wyróżnienia.

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH i WYRÓŻNIONYCH


5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie (www.zsp3.krosno.pl), Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie (ww.pcen.krosno.pl) oraz w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
5.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.6. niniejszego regulaminu.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)