Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego

w roku szkolnym 2010/2011

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną) w wyznaczonym terminie wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia, który spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony jest od dnia 14.12.2010 r. do dnia 28.12.2010 r. (w dniu 24.12.2010 r. wnioski nie będą przyjmowane).

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w n/w Punktach naboru wniosków.  

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy poszczególnych Punktów naboru wniosków*.

Miejsca składania wniosków:

Powiat Krośnieński

Starostwo Powiatowe w Krośnie

 ul. Bieszczadzka 1, Pokój nr 503

730 - 1530

Sposób wypełniania i składania wniosków:

Formularz wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.si.podkarpackie.pl z zakładki Edukacja < Stypendia - Poddziałanie 9.1.3 PO KL < Rok szkolny 2010/2011 < Dokumenty do pobrania.

Wnioski należy wypełniać komputerowo zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów i dokumentacją dostępną na stronie internetowej.

Wersję papierową (wydrukowaną z własnoręcznymi podpisami) Wniosku o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami dla każdego ucznia należy składać osobiście we właściwym Punkcie naboru wniosków w  zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

[pieczątka szkoły] nr wniosku .......................................................

  [wpisuje pracownik punktu przyjmowania wniosków]

[rodzaj szkoły (szkoła gimnazjalna/ponadgimnazjalna)]

[Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer telefonu kontaktowego]

Wniosek o przyznanie stypendium

dla ucznia

[imię i nazwisko oraz adres zamieszkania ucznia]

w ramach projektu pn.

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011

Poddziałanie 9.1.3 PO KL

Informacje o projekcie:

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami projektu znajdują się na stronie www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.si.podkarpackie.pl w zakładce Edukacja < Stypendia - Poddziałanie 9.1.3 PO KL < Rok szkolny 2010/2011.

Dodatkowo informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji i Kultury, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pokój nr: 101,102 i 034H, telefon:  
(17) 747 63 04, (17) 747 63 13 lub (17) 747 63 03, adres e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

____________________________________

*Wykonawcą usługi naboru wniosków na zlecenie Województwa Podkarpackiego jest WKK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 31 A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000240389. Wykonawca działa na podstawie umowy nr OR.IV.0812-130/10 w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawartej w Rzeszowie w dniu 30.11.2010 r.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)