Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Konkurs fotograficzny „MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE"

Konkurs fotograficzny „MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE"

20 listopad 2021 13:05

facebook twitter
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku regionu, pobudzanie zainteresowania młodego pokolenia pięknem rodzinnych miejscowości oraz do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.

Zrób zdjęcie i prześlij na adres: gazetka.mzsp@gmail.com w terminie do 31.12.2021 r.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

1. Przepisy ogólne
1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE" zwanego dalej Konkursem, jest Michalicki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.
1.2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do bliższego poznania historii i dorobku regionu, pobudzanie zainteresowania młodego pokolenia pięknem rodzinnych miejscowości oraz do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.
1.3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.
1.4. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela mgr Wojciech Ryń, mgr Justyna Samborska-Madej
1.5. Termin nadsyłania prac ubiega z dniem 31.12.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas rozdania nagród, o którym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie.
1.6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

2. Przepisy dotyczące prac
2.1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną fotografię.
2.2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Inne zmiany są dozwolone.
2.3. Zdjęcia należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: gazetka.mzsp@gmail.com
W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs fotograficzny”.
2.4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.
2.5. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
2.6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

3. Jury i sposób oceny
3.1. Organizator powołuje Jury Konkursu, które anonimowo oceni prace biorąc pod uwagę kreatywność nadesłanych fotografii, oryginalność, przesłanie oraz aspekty techniczne.

4. Nagrody
4.1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia zostaną najwyżej ocenione.
4.2. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe.

5. Wykorzystywanie prac
Poprzez wysłanie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza, iż:
5.1. Zapoznał się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki.
5.2. Jest autorem nadesłanych fotografii i posiada do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich.
5.3. Nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.
5.4. Wyraża nieodwołalną zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, Extranecie oraz urządzeniach mobilnych.
5.5. Uzyskał zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych.
5.6. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.