Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

18 październik 2018 12:10

facebook twitter
RPO/ZAM/6/2018
Miejsce Piastowe, dnia 18.10.2018 r.

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie 2-dniowej wycieczki szkoleniowej do zakładu produkcyjnego zajmującego się wytwarzaniem okablowania strukturalnego w postaci kabli miedzianych i światłowodów z zakresu technologii sieciowych, okablowania i CISCO dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020,
Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne ,,REH-MEDIQ” Sp. z o.o.  36-020 Tyczyn,  ul. Orkana 5 za kwotę 9 061,00 zł brutto.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne
,,REH-MEDIQ”
Sp. z o.o.
36-020 Tyczyn
ul. Orkana 5

cena

 

- 98,00 pkt

 

 

100,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

Standard środka transportu

2 pkt

Sun &More Sp. z o.o.
Ul Ogrodowa 25
71-037 Szczecin

cena

 

- 38,20

 

40,20

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Standard środka transportu

2 pkt