Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DLA KLAS I TECHNIKUM

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DLA KLAS I TECHNIKUM

10 maj 2018 18:31

facebook twitter

OGŁOSZENIE
O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
DLA KLAS   I   TECHNIKUM

Technikum Informatyczne, Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych, Technikum Drzewne

NA WAKACYJNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
4 tyg. 150 godz. (stypendium stażowe prawie 1000 zł)
w ramach realizacji projektu „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

Informacje ogólne:

 1. Staże i praktyki realizowane w ramach projektu będą spełniały warunki określone w SZOOP RPOWP 2014-2020
 2. Organizowane w okresie wakacyjnym u pracodawców – 150 godz.
 3. Miejsce – na terenie Krosna, powiatu krośnieńskiego oraz Sanoka, Jasła, Strzyżowa oraz Rzeszowa.
 4. Zwrot kosztów dojazdu na staż
 5. Każdy z uczestników otrzyma stypendium
 6. KRYTERIA REKRUTACJI:
  grupa docelowa PRAKTYKI ZAWODOWE:  grupa docelowa STAŻE ZAWODOWE: uczniowie Techników kl. I Technikum Informatyczne, Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych, Technikum Drzewne
  Punktacja przy ustaleniu LISTY RANKINGOWEJ:
  1. uczniowie z najwyższymi wynikami na I półrocze w danym r. szk. (średnia ocen) x 2 = liczba pkt., max. 12 pkt.
  2. zachowanie: wzorowe - 4 pkt, bardzo dobre - 3 pkt., dobre - 2 pkt., poprawne - 1 pkt.
  3. posiadane certyfikaty, zaświadczenia o odbyciu Kursów, 1 pkt. za każdy dokument.
  4. zdobyte nagrody, wyróżnienia w konkursach i olimpiadach - 2 pkt.
Punktowane dodatkowo będą:
 1. płeć. Ze względu na promowanie kobiet kształcących się w szkołach zawodowych na tzw. „męskich” kierunkach oraz ze względu na małą ilość kobiet w szkole, kobietą podczas rekrutacji zostanie przydzielony dodatkowy 2 pkt.,
 2. zamieszkanie na terenach wiejskich – premiowany będzie udział uczniów ze wsi - 1 pkt.
Co trzeba zrobić ? jak będzie przebiegała rekrutacja?:
zapoznaj się z REGULAMINEM REKRUTACJI.
I Etap : musisz zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie druków rekrutacyjnych do 15.05.2018r.
II Etap: Komisja rekrutacyjna przeanalizuje zgłoszenia.
III Etap: Jeżeli się zakwalifikujesz – rozpoczniesz uczestnictwo w projekcie.