Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

23 marzec 2018 09:23

facebook twitter

RPO/ZAM/5/2018                                                      Miejsce Piastowe, dnia 22.03.2018 r.

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

przeprowadzenie kursu języka angielskiego branżowego/zawodowego  z zakresu kierunków/branż nauczanych w szkole Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

                                                                                                             
Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Centrum Językowe Cosmopolitan Aneta Zajdel ul. Adama Mickiewicza 31, 38-400 Krosno za cenę 12 000,00 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

 

Zestawienie  złożonych  ofert 

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

 
Centrum Językowe Cosmopolitan Aneta Zajdel
ul. Adama Mickiewicza 31, 38-400 Krosno

cena

12 000,00 zł

- 95,00 pkt

 

 

 

95,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

 

kryterium społeczne

0,00 pkt