Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

09 maj 2017 16:18

facebook twitter
NA WAKACYJNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
4 tyg. 150 godz. (stypendium stażowe prawie 1000 zł)
w ramach realizacji projektu „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionieInformacje ogólne:
1. Staże i praktyki realizowane w ramach projektu będą spełniały warunki określone w SZOOP RPO
WP 2014-2020
2. Organizowane w okresie wakacyjnym u pracodawców – 150 godz.
3. Miejsce – na terenie Krosna, powiatu krośnieńskiego oraz Sanoka, Jasła, Strzyżowa oraz Rzeszowa.
4. Zwrot kosztów dojazdu na staż
5. Każdy z uczestników otrzyma stypendium
6. KRYTERIA REKRUTACJI:
grupa docelowa PRAKTYKI ZAWODOWE: uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kl. II)
grupa docelowa STAŻE ZAWODOWE: uczniowie Techników kl. II i III
Punktacja przy ustaleniu LISTY RANKINGOWEJ:
a) uczniowie z najwyższymi wynikami na I półrocze w danym r. szk. (średnia ocen) x 2 = liczba pkt.,
max. 12 pkt.
b) zachowanie: wzorowe - 4 pkt, bardzo dobre - 3 pkt., dobre - 2 pkt., poprawne - 1 pkt.
c) posiadane certyfikaty, zaświadczenia o odbyciu Kursów, 1 pkt. za każdy dokument.
d) zdobyte nagrody, wyróżnienia w konkursach i olimpiadach - 2 pkt.
Punktowane dodatkowo będą:
1) płeć. Ze względu na promowanie kobiet kształcących się w szkołach zawodowych na tzw.
„męskich” kierunkach oraz ze względu na małą ilość kobiet w szkole, kobietą podczas rekrutacji
zostanie przydzielony dodatkowy 2 pkt.,
2) zamieszkanie na terenach wiejskich – premiowany będzie udział uczniów ze wsi - 1 pkt.
Co trzeba zrobić ? jak będzie przebiegała rekrutacja?: zapoznaj się z REGULAMINEM REKRUTACJI.
I Etap : musisz zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie druków rekrutacyjnych do
22.05.2017r.
II Etap: Komisja rekrutacyjna przeanalizuje zgłoszenia.
III Etap: Jeżeli się zakwalifikujesz – rozpoczniesz uczestnictwo w projekcie.
Łącznie zakwalifikujemy 50 osób.