Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Podkarpacki program stypendialny

Podkarpacki program stypendialny

12 marzec 2009 12:03

facebook twitter

Miejsce Piastowe, 2009-03-10

ZAWIADOMIENIE

UCZNIOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKÓW

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym przystąpił do realizacji projektu pn. „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009r” w partnerstwie z Powiatem Sanockim, który jest liderem projektu.

Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

W związku z powyższym uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendium.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy:

 1. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach Ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych albo rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych w szkołach prowadzonych przez Partnerów i Lidera Projektu.
 2. posiadają stałe zameldowanie na wsi lub miastach do 5 tysięcy mieszkańców, lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości.
 3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 400 zł. netto oraz 450 zł. netto, gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. złożyli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie (wniosek i termin zostanie podany w najbliższym czasie)
 5. posiadają nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole (w roku szkolnym 2008/9, od 01.09.2008r. do 28.02.2009r.)
 6. dochody wymienione w paragrafie 3 ust. 3 oblicza się za rok 2007, w sposób wskazany w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. 1993 Nr 94 poz. 431 z późn. zm.).
 7. Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
 8. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium muszą spełniać wymogi regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu. Regulamin jest dostępny na stronie www.mzsp.pl oraz do wglądu w szkołach.
 9. W razie przyznania stypendium (w kwocie 1 500 zł/osobę) wypłacone będzie jednym przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę.

Ze względu na długi czas oczekiwania na niektóre dokumenty, które obowiązkowo należy załączyć do wniosku o stypendium, prosimy o rozpoczęcie zbierania poniższych dokumentów:

Do wniosku o stypendium należy załączyć:

 1. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny ucznia, wydane przez właściwy urząd skarbowy - za rok 2007.
 2. Oświadczenie wszystkich członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2007
 3. Oświadczenia wszystkich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku 2007
 4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wszystkich członków rodziny ucznia wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w roku 2007.
 5. Zaświadczenie z urzędu gminy o zameldowaniu wszystkich członków rodziny ucznia w roku 2007.
 6. Umowę dzierżawy , w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 7. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 8. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby z poza rodziny
 9. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem
  • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sadowej lub ugodzie przed mediatorem
 10. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 11. Informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie
 12. Kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty w przypadku osoby uczącej się
 13. Kopie karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w statusu uchodźcy
 14. Kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 15. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany
 16. Odpis wyroku oddalającego powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
 17. Orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
 18. Kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek ucznia (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie z urzędu gminy
 19. Kserokopie dowodu osobistego jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego - w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni.
 20. W przypadku gdy o stypendium ubiega się osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 21. W przypadku statusu osoby bezrobotnej - zaświadczenie z Urzędu Pracy.
 22. W przypadku pobierania renty nie wykazanej w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego - decyzja o jej przyznaniu.
 23. Inne dokumenty potwierdzające stan wykazany we wniosku o przyznanie stypendiów.

Wzory dokumentów wskazanych w punkcie 1,2 oraz 3 pouczenia stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 05.105.881 z późn. zm.)

Więcej informacji udzielają: Monika Subik (biuro projektu), Zofia Lorenc (księgowość) oraz na stronie internetowej szkoły: www.mzsp.pl

EFS EFS EFS

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 Wyrównywanie szans

edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

„Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

z terenów wiejskich w roku 2009”

  Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa


Załącznik do uchwały rady Powiatu Sanockiego NR ...... z dnia .........


Regulamin

przyznawania i przekazywania stypendiów

uczniom szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu

Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009”I. Zakres obowiązywania Regulaminu.


§ 1

W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenu Powiatów, Gmin i innych podmiotów będących Partnerami i Liderem w projekcie przyznawane będą stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 2

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz tryb przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu:”Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009” na podstawie zawartego porozumienia


II. Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium.


§ 3

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy:

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych albo rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych w szkołach prowadzonych przez Partnerów i Lidera Projektu.

2) Posiadają stałe zameldowanie na wsi lub miastach do 5 tysięcy mieszkańców, lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości.

3) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 400 zł. netto oraz 450 zł. netto, gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności.

4) Złożyli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie.

5) Posiadają niewięcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole (w roku szkolnym 2008/9, od 09.2008r. do 02.2009r.)

6) Dochody wymienione w paragrafie 3 ust. 3 oblicza się za rok 2007, w sposób wskazany w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. 1993 Nr 94 poz. 431 z późn. zm.).


III. Nabór wniosków o przyznanie stypendium oraz ich weryfikacja.


§ 4

1. Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium (zwane dalej wnioskami) jest zamieszczane na stronach internetowych Powiatu Sanockiego, Partnerów biorących udział w projekcie oraz lokalnej i regionalnej prasie.

2. Rozpatrzeniu podlegają wnioski, które:

 1. Zostały złożone przed upływem terminu składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu,
 2. Zostały złożone w formie wskazanej w niniejszym regulaminie (załącznik nr 1)
 3. Zawierają wszystkie wymagane załączniki

§ 5

1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej (przez właściwego pracownika) i merytorycznej (przez Komisję Stypendialną).

2. Wniosek spełniający kryteria formalne jest to wniosek, który:

 1. Został złożony na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu,
 2. Posiada komplet wymaganych załączników,
 3. Został złożony przez osobę spełniającą kryteria zawarte w § 3 ust. 1, 2, 3,4.

3. Wniosek spełniający kryteria merytoryczne to wniosek, który zawiera kolejno najniższy dochód na członka rodziny względem pozostałych wniosków, mieszczący się w limicie środków na stypendia.

§ 6

1. Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny złożonych wniosków,

w oparciu o kryteria wymienione w niniejszym Regulaminie sporządza

listę osób, którym przyznano stypendia.

2. Stypendia przyznawane są - do wyczerpania środków - uczniom spełniającym kryteria zawarte w paragrafie 3 regulaminu i posiadającym kolejno najniższy dochód na członka rodziny.

3. W razie zaistnienia sytuacji, w której - o przyznanie stypendium - ubiega się dwóch lub więcej uczniów o tym samym dochodzie stypendium przyznawane jest w pierwszej kolejności osobie:

 1. Legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. Pochodzącej z rodziny wielodzietnej,
 3. O wyższej średniej ocen za rok szkolny 2007/2008.

4. Wysokość stypendium w skali miesiąca wynosi 250 zł.

5. Okres, na jaki Komisja Stypendialna może przyznać stypendium dla ucznia wynosi 6 miesięcy licząc od dnia 1 września 2008 roku.

IV. Skład, sposób powoływania oraz zasady funkcjonowania Komisji Stypendialnej.


§ 7

1. Komisja Stypendialna składa się z Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz Członka Komisji.

2. Komisję Stypendialną powołuje Zarząd Powiatu Sanockiego.

§ 8

1. Komisja Stypendialna obraduje na posiedzeniu, zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

2. O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna trybie niniejszego regulaminu.

3. Rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną podlegają wnioski, które spełniają łącznie kryteria zawarte w § 3 ust. 1,2,3,4 i 5.


4. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół, do którego załącznikiem jest lista osób, którym przyznano stypendium oraz lista rezerwowa

5. Na liście osób, którym przyznano stypendium umieszcza się uczniów z najniższym dochodem na członka rodziny aż do wyczerpania środków na stypendia.

6. Pozostałe osoby umieszcza się na Liście Rezerwowej.

7. Wzór listy osób, którym przyznano stypendium stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. Wzór listy rezerwowej stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

9. Uczniowie, którym przyznano stypendium są powiadamiani o miejscu i terminie podpisania umowy o wypłatę stypendium. W razie nieuzasadnionego niestawienia się w ustalonym terminie przyznane stypendium przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej z kolejno najniższym dochodem na członka rodziny.


V. Zawieranie umów o wypłatę stypendiów oraz sposób ich finansowania.


§ 9

1. Powiat Sanocki zawiera umowy o wypłatę stypendiów z uczniami uczęszczającymi do szkół prowadzonych przez Partnerów/Lidera projektu.

2. Powiat Sanocki jest związany ilością oraz wysokością stypendiów przydzielonych prze Komisję Stypendialną


§ 10

Wzór umowy o wypłatę stypendium dla ucznia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

§ 11

Stypendium wypłacone zostanie przelewem w wysokości 1 500,00 zł na konto wskazane przez stypendystę w umowie o wypłatę stypendium.

§ 12

1. Umowa o wypłatę stypendium wygasa w razie:

a) Zaprzestania finansowania projektu przez Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa bądź z innych przyczyn nie zależnych od Projektodawcy.

b ) Poświadczenia przez stypendystę nieprawdy we wniosku o przyznanie stypendium bądź umowie o wypłatę stypendium dla ucznia.

c) Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

EFS EFS EFS