Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Ogłoszenie: Zlecenie przeprowadzenia kursu CNC

Ogłoszenie: Zlecenie przeprowadzenia kursu CNC

23 luty 2009 20:08

facebook twitter

Miejsce Piastowe, dnia 11.02.2009 r.

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b

38 - 430 Miejsce Piastowe

e-mail: mzsp@otd.pl

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym realizując projekt „Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego”, na potrzeby realizacji: Zadania nr 6 „Współpraca szkoły z pracodawcami w zakresie praktycznych form nauczania - organizacja 1-dniowych szkoleń i praktyk a zakładach pracy” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej organizacji Kursu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie dla naszych uczniów.

Przedstawiamy zakres zlecenia:

Nazwa usługi: Przeprowadzenie Kursu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) dla uczniów MZSP w Miejscu Piastowym

Ilość uczniów do przeszkolenia: 12

Wiek uczniów: ukończone 18 lat

są to uczniowie kl. III Technikum Drzewnego

Termin i miejsce kursu:

Kurs należy przeprowadzić w terminie: w m-cu marzec 2009 r. dla 8 uczniów oraz w m-cu kwietniu dla 4 uczniów ze względu na to, że uczestnicy są uczniami, i Kurs organizowany jest w ramach miesięcznej praktyki zawodowej,

która podzielona jest na zajęcia praktyczne w Zakładach Pracy i kurs obsługi CNC, które równolegle musza być prowadzone.

Warunki przeprowadzenia kursu:

 1. Kurs może przeprowadzić Ośrodek, Instytucja Szkoleniowa, która posiada uprawnienia/ wpis uprawniający do przeprowadzenia kursów m.in. WUP-u Rzeszów.
 2. Kurs musi odbyć się według programu.
 3. Kurs musi zakończyć się Egzaminem, którego koszt zorganizowania ponosi Instytucja Szkoleniowa.
 4. Po zdanym egzaminie uczestnik Kursu otrzymuje certyfikat w j. polski i j. angielskim z podanym zrealizowanym programem i liczbą godzin..
 5. Instytucja szkoleniowa zapewnia uczestnikom Kursu materiały szkoleniowe oraz w trakcie przerw (gorące i zimne napoje)

Prosimy o złożenie oferty do dnia 26.02.2009 r. osobiście w Sekretariacie MZSP w Miejscu Piastowym (w godz. 7-15) lub za pośrednictwem poczty, na adres: Michalicki Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe.

Oferta musi zawierać:

 1. Cenę (brutto, netto) za jaką Instytucja może przeprowadzić szkolenie.
 2. Termin i miejsce realizacji kursu.
 3. Program kursu, ilość godzin.
 4. Wykaz kadry prowadzącej Kurs.
 5. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpisu do Instytucji Szkoleniowych.
 6. Wykaz materiałów szkoleniowych jakie otrzyma uczeń.
 7. Wykaz 3 ostatnich zrealizowanych Kursów z zakresu operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z podaną ilością uczestników (potwierdzenie doświadczenia).
 8. Posiadane referencje.


W razie pytań prosimy o kontakt z P. Moniką Subik pracownikiem Biura projektu. Tel. 013 43 530 70.

Kryteria oceny oferty:

 1. Cena
 2. Termin i miejsce (Krosno) realizacji zlecenia