witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Jestes tutaj: Strona główna > Strony > Strona
 

EWALUACJA PROJEKTU POWER

Projekt Nr 2014-1-PL01-KA102-000416
 
 „Zagraniczne staże i praktyki zawodowe
dla uczniów i absolwentów techników
” 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

POWER UE poziom.JPG

 

 

EWALUACJA PROJEKTU na podstawie:
- 32 sprawozdań uczestników projektu,
- sprawozdań opiekunów (osoby towarzyszącej),
a także wywiadu koordynatora z uczestnikami,
ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu przygotowania
oraz dokumentacji merytorycznej projektu

Realizator projektu:
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych w Miejscu Piastowym,

 

Opracowała: Monika Subik – koordynator projektu
Informacje ogólne.
Wszyscy uczestnicy projektu zgodnie z zapisami umowy sporządzili raporty z odbycia stażu w systemie Mobillity Tool, w terminie zgodnym z umową.
Liczba złożonych sprawozdań: 32. Ewaluacja została również przygotowana na podstawie 32 ankiet ewaluacyjnych dot. przygotowania językowego, psychologicznego i kulturowego.

Uczestnicy staży i ich cel, powody uczestnictwa.
Wszyscy uczestnicy podali dane osobowe i kontaktowe (e-mail)
Uczestnicy byli na poziomie edukacji w czasie stażu:
15 uczniów ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej (kl. II – 7, kl. III – 8) oraz
17 absolwentów ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej  (tegoroczni absolwenci),
co jest zgodne z danymi osobowymi zgromadzonymi w procesie rekrutacji.
Wszyscy oświadczyli, że staż zagraniczny nie był ich obowiązkową częścią kształcenia oraz, że była to ich pierwsza mobilność zagraniczna.
Jako główne powody udziału w stażu, uczestnicy podali:
- podwyższenie kompetencji zawodowych – 32 osoby
- możliwość mieszkania za granicą – 14 osób
- możliwość nauki/udoskonalenia znajomości języka obcego – 31 osób
- możliwość poznania nowych osób – 24 osoby
- możliwość rozwinięcia umiejętności osobistych, np. adaptacji w nowym środowisku – 21 osób
- podniesienie swojej wartości na polskim rynku pracy – 24 osoby
- podniesienie swojej wartości na zagranicznym rynku pracy – 18 osób
- możliwość poznania innych metod nauczania – 11 osób
- możliwość zaliczenia części procesu edukacyjnego w j. obcym – 4 osoby
- czas trwania stażu był odpowiedni – 8 osób
- jakość usług świadczonych przez organizację przyjmującą – 6 osób
- duży związek pomiędzy programem stażu a Twoim programem nauczania – 5 osób
- zaoferowana pomoc w znalezieniu zakwaterowania – 15 osób

Jakość stażu i jakość wsparcia uczestników.
 Jakość stażu i jakość wsparcia uczestników przez MZSP w Miejscu Piastowym została oceniona przez wszystkich stażystów zdecydowanie wysoko.
Uczestnicy oświadczyli, że ich organizacja przyjmująca była instytucją łączącą w sobie cechy placówki kształcenia zawodowego i firmy (27 osób), firmy(1), placówka kształcenia zawodowego (1). Ocenili poziom nauczania w organizacji przyjmującej: wartość merytoryczna programu stażu była bardzo wysoka – 17 osób tj. 53%, wysoka – 15 osób tj. 47%. Jakość metod nauczania była bardzo wysoka – 16 osób, 16 osób – wysoka (50%).

Na kluczowe pytanie: Czy zdobyłeś wiedzę, umiejętności, kompetencje lub doświadczenie zawodowe, które byłyby nie możliwe do zdobycia bez wyjazdu na staż zagraniczny? 100% uczestników odpowiedziało – TAK.
Na pytanie: Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej -
uczestnicy stwierdzili, że  zdecydowanie TAK (69%), raczej TAK (28%) udzielono im wystarczającej pomocy w znalezieniu odpowiedniej organizacji przyjmującej. Jeden uczestnik nie miał zdania, w tej kwestii.
Miejsce odbycia stażu spełniło wymagania zdecydowanie TAK – 19 uczestników, raczej TAK – 13.
Uczestnicy dokładnie wiedzieli co mają robić i czego się mają nauczyć podczas stażu za granicą – zdecydowanie TAK wiedziało – 20 osób, raczej TAK – 10 osoby. Jeden uczestnik nie miał zadania w tej kwestii, a jeden uczestnik mimo posiadanego programu stażu i zakresu czynności, biegłego posługiwania się j. angielskim stwierdził, że raczej nie wiedział.
Czas trwania stażu był dla 19 uczestników zdecydowanie TAK wystarczający do spełnienia ich potrzeb szkoleniowych, a dla 10 osób raczej TAK. Dwóch uczestników, nie miało zdania w tej kwestii, a 1 uczeń stwierdził że czas nie był wystarczający. Uczestnik stwierdził, że chciałby dłużej realizować staż.
Zaproponowane działania były bezpośrednio związane z ich potrzebami szkoleniowymi, co 20 osób odznaczyło – zdecydowanie TAK, 11 osoby raczej TAK, a 1 uczestnik nie miał zdania w tej kwestii.
Wszystkim zapewniono odpowiedni sprzęt  - zdecydowanie TAK stwierdzili 22 uczestników, 10 uczestników oznaczyło raczej TAK. Wszyscy wiedzieli kim jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie im pomocy w realizacji programu stażu oraz sprawdzenie ich wyników. Wszyscy stwierdzili, że MZSP w Miejscu Piastowym służył im pomocą podczas stażu – 88% zdecydowanie TAK, 12 % raczej TAK.
Certyfikacja i formalne uznawanie efektów kształcenia i uczenia się .
Przed wyjazdem na staż WSZYSCY (100%) uczestnicy podpisali i otrzymali Porozumienie o programie stażu/zajęć, które stanowiło załącznik do umowy.
Program stażu dla 31 uczestników nie uległ zmianie, w przypadku 1 uczestnika program uległ zmianie. Uczeń  zmienił miejsce odbycia stażu, a Organizacja Przyjmująca zapewniła mu zmianę niezwłocznie (wprowadziła zmianę miejsca odbycia stażu). Jak twierdził uczeń miały problem z komunikacją (językiem),
dlatego Instytucja przyjmująca zaoferowała im pomoc w tym zakresie - zajęcia językowe z lektorem , które podniosły ich umiejętności i pewność siebie.
Było to w pierwszym dniu stażu.
Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że zdobyte efekty uczenia się zostały potwierdzone dokumentem Europass Mobilność  oraz innym certyfikatem dot. certyfikat od Instytucji przyjmującej. Po zakończeniu stażu Instytucja przyjmująca sprawdziła umiejętności uczestników co stwierdziło 88% uczestników (28 osób).

Umiejętności językowe i wsparcie językowe.
Językiem roboczym stażu dla wszystkich uczestników był j. angielski, takie były założenia i tak oświadczyli w sprawozdaniach uczestnicy.
Na pytanie kluczowe: Czy czujesz, że poprawiłeś swoje umiejętności językowe w trakcie pobytu za granicą? 30 osób tj. 94% oświadczyli, że TAK, pozostali tj. 2 osoby stwierdziły, że NIE, bo już wcześniej posługiwały się nim biegle.
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wsparcia językowego dot.
j. angielskiego. Był to kurs językowy 25 godz. przed wyjazdem na staż. Ankiety ewaluacyjne po zrealizowanych zajęciach wskazują, że podnieśliśmy ich kompetencje językowe (100%).  Również Instytucja Przyjmująca zaoferowała wsparcie językowe podczas trwania stażu, z tej formy wsparcia nie skorzystali wszyscy uczestnicy,
tylko Ci którzy mieli taką potrzebę ok. 50% uczestników.
Uczestnicy oświadczyli, że ich przygotowanie językowe trwało ok. 3 tygodni – 2 miesięcy (78%), powyżej 2 m-cy (19%) miesięcy i było to średnio 30 godz. do 50 godz.  Dodatkowo 4 uczestników oświadczyło, że podniosło stopień znajomości innych jeżyków tj. hiszpański (1), włoski (2), portugalski (1).
Z raportów opiekunów ze strony MZSP wynika, że uczestnicy z każdym dniem pobytu w Irlandii coraz lepiej radzili sobie z j. angielskim, co widać było po swobodnej konwersacji, rozumieniu pytań ze strony Irlandczyków, dobrym czytaniem.
Rozwój osobisty uczestników.
Staż miał duży wpływ na rozwój osobisty uczestników.
Uczestnicy na pytania dot. udziału w mobilności, oświadczyli, że lepiej
: :
- myślą logicznie i wyciągają wnioski  (zdecydowanie TAK (56%), raczej TAK (44%)
- znajdują rozwiązania w trudnych lub nie typowych sytuacjach (zdecydowanie TAK (63%) , raczej TAK (37%)
- planują i przeprowadzają proces nauki (zdecydowanie TAK (63%), raczej TAK (37%)
- wypowiadają się w sposób kreatywny (zdecydowanie TAK (63%), raczej TAK (37%),
- korzystają z Internetu, mediów społecznościowych i komputerów, (zdecydowanie TAK (78%) , raczej TAK (22%),
- komunikują się i wypowiadają w j. ojczystym (zdecydowanie TAK (60%), raczej TAK (31%), nie mam zdania (3%), raczej nie (6%)
- rozwijają pomysły i wcielają go w życie (zdecydowanie TAK (60%), raczej TAK (35%), nie mam zdania (2%).
- dostrzegają wartość innych kultur (zdecydowanie TAK (72%), raczej TAK (28%)
- współpracują w grupie (zdecydowanie TAK (81%), raczej TAK (19%)
- planują i organizują zadania i czynności (zdecydowanie TAK (75%), raczej TAK (25%)

Dzięki udziałowi w mobilności:
- są bardziej pewni siebie i przekonani o swoich umiejętnościach (zdecydowanie TAK – 72%, 28% tj. 9 osób raczej TAK)
- lepiej znają swoje słabe i mocne strony (zdecydowanie TAK (75%), raczej TAK (25%)
- potrafią się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach (zdecydowanie TAK (72%), raczej TAK (28%)
- potrafią myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny (zdecydowanie TAK (72%), raczej TAK (28%)
- są bardziej tolerancyjni w stosunku do innych osób i zachowań (zdecydowanie TAK (72%), raczej TAK (28%)
- są bardziej ciekawi i otwarci na nowe wyzwania (zdecydowanie TAK (81%) , raczej TAK (19%)
- planują aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w swoim środowisku (zdecydowanie TAK (60%) , raczej TAK (37%), 1 osoba nie ma zdania w tej kwestii,
- są bardziej zainteresowani codziennymi wydarzeniami na świecie (zdecydowanie TAK (72%) , raczej TAK (22%), nie mam zdania – 6%)
- lepiej podejmują decyzje (zdecydowanie TAK (72%) , raczej TAK (28%)
- potrafią współpracować z osobami z innych kultur (zdecydowanie TAK (88%) , raczej TAK (12%),
- bardziej interesują się sprawami Europy (zdecydowanie TAK (53%) , raczej TAK (41%), nie mam zdania – 1 osoba, raczej Nie – 1 osoba,
- czują się bardziej Europejczykami (60%) zdecydowanie TAK, raczej TAK (35%), 1 osoba nie  miała zdania w tej kwestii, 1 osoba oświadczyła, że raczej NIE.
- są bardziej świadomi takich koncepcji społecznych i politycznych jak demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa człowieka (zdecydowanie TAK (63%), raczej TAK (37%),
- poprawili swoje techniczne/zawodowe umiejętności /kompetencje zdecydowanie TAK (84%), raczej TAK (16%)

Przyszła perspektywa edukacji, praktyki i pracy.
Stażyści stwierdzili, że dzięki stażowi wzrosły ich szanse na to, aby uzyskać nową lub lepszą pracę – (78%) zdecydowanie TAK (22%) raczej TAK.
Mają lepsze wyobrażenie na temat swoich celów i aspiracji zawodowych -zdecydowanie TAK – (78%), raczej TAK (22%). Lepsze możliwości znalezienia stażu czy zatrudnienia w swoim kraju oraz oświadczenie, że są lepiej przygotowani do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności zadeklarowało zdecydowanie TAK – 78%, raczej TAK (22%) uczestników. Prawie 82% uczestników zdecydowanie TAK jest lepiej przygotowanych do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności, a 19% raczej TAK.

Staż wpłynął na wizję przyszłej pracy u wszystkich uczestników. Zdecydowanie TAK – 78%, raczej TAK – 22% uczestników wyobraża sobie siebie w pracy w innym kraju oraz w Irlandii. 72 % uczestników zdecydowanie TAK chciałoby pracować Irlandii, a 28% raczej TAK. Praca za granicą najwyraźniej podobała się wszystkim uczestnikom. W przyszłości 94% uczestników zadeklarowało chęc pracy za granicą, 2 osoby nie mają jeszcze w tej kwestii zdania.
Propozycję pracy po stażu i pomoc w znalezieniu mieszkania otrzymało 3 stażystów. Wszyscy otrzymali dokument Europass Mobilność i certyfikat po ukończeniu stażu, co stanowi ważny dokument na Rynku pracy  krajowym lub zagranicznym.

Rozwiązania praktyczne i logistyczne.
Bardzo wysoko (81%), raczej wysoko (19%) uczestnicy ocenili pomoc otrzymaną przy załatwieniu ubezpieczenia. MZSP w Miejscu Piastowym wykupił dla uczestników pełne ubezpieczenie. Również oświadczyli w (97%) – 31 osób, że proces naboru do projektu przeprowadzony przez MZSP w Miejscu Piastowym był uczciwy i przejrzysty. Jeden uczestnik stwierdził, że nie wie. Proces rekrutacji i kryteria zostały zapisane w Regulaminie rekrutacji, który był dostępny i poddany do publicznej wiadomości. Partner (IBC College) traktował wszystkich równo, co również oświadczyli TAK 97% uczestników, 1 uczeń nie wiedział czy tak było.
81% uczestników oświadczyło, że ich stopień integracji w życiu codziennym z pracownikami organizacji przyjmującej był bardzo wysoki, 19% stwierdziło raczej wysoki. Stażyści mieli możliwość integracji z innymi stażystami zza granicy m.in. z Programu Erasmus+  (66 %) zintegrowało się bardzo wysoko.
Bardzo wysoko 69% uczestników ocenili mentoring i wsparcie otrzymane ze strony MZSP Miejsce Piastowe, a 31% raczej wysoko. Tak samo ocenili sposób reagowania organizacji przyjmującej na jakiekolwiek pytania, skargi czy problemy zgłaszane podczas stażu.

Zakwaterowanie i infrastruktura.
MZSP Miejsce Piastowe zapewnił uczestnikom zakwaterowanie  i zorganizował podróż. Pomoc ta została 89% oceniona bardzo wysoko, a 4 osoby oceniły raczej wysoko. Zakwaterowanie u rodzin Irlandzkich została oceniona w 81% bardzo wysoko, 19% raczej wysoko. Organizacja podróży została oceniona bardzo wysoko przez 72% uczestników, 28 oceniło raczej wysoko.
Potencjał  techniczny (Internet, komputery), pomieszczenia – sale praktyk, którymi dysponował Partner, warunki panujące w miejscu pracy uczestnicy ocenili bardzo wysoki i raczej wysoko.
Koszty
Wszyscy (100%) uczestnicy mieli świadomość, że otrzymali wsparcie finansowane z Komisji Europejskiej w ramach Programu POWER na zasadach Programu Erasmus +, co było systematycznie podkreślane w przekazie słownym, w prezentacjach, zapisach w dokumentacji. Wszyscy prawidłowo podali wartość wsparcia indywidualnego zgodnie z umową (2.529 euro). Również wsparcie to zostało przekazane przed wyjazdem na staż. Większa część (88%) uczestników miała dodatkowe inne źródła finansowania. Były to środki własne, oszczędności, wsparcie rodziny, wynagrodzenie od organizacji przyjmującej. Jak wyjaśnili słownie uczestnicy, były to pieniądze na zakup osobistych rzeczy, pamiątek w Irlandii. Uczestnicy otrzymali również kieszonkowe. Dofinansowanie ze środków programu POWER pokryło koszty mobilności w 76-100% (tak odznaczyło 94% uczestników). Wszyscy uczestnicy zaznaczyli, że część ich dofinansowania została przekazana innej organizacji na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia co było zapisane w ich umowie o staż.

Konkluzje, komentarze i zalecenia uczestników.
Stażyści zamieścili pozytywne komentarze w sprawozdaniach. Były to treści dot. satysfakcji z udziału w projekcie, stażu.
Zamieszczone treści:
„Poprzez staż nawiązałem kontakty, które w przyszłości mogą mi pomóc w znalezieniu lepszej pracy za granicami kraju. Powinna być możliwość dłuższego przygotowania językowego na terenie Irlandii podczas stażu”
„W przyszłości chciałbym uczestniczyć w projekcie ponownie. Dobrym pomysłem byłoby organizowanie dłuższego kursu językowego przed stażem oraz zajęcia kulturowe oraz językowe w kraju w którym odbywać się będzie staż. Duzym plusem było było otrzymanie biletu miejskiego dzięki któremu mogliśmy podróżować po miescie i okolicach”
„Bardzo dobrym pomysłem było zakupienie biletu lotniczego na cały Dublin, ułatwiło mi to przemieszczanie się po mieście, zwiedzanie miasta w wolnych chwilach”,
„W przyszłości chciałbym uczestniczyć w podobnym stazu zagranicznym. Dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie kursów językowych w miejscu odbywania stazu. Świetnym pomysłem było zagwarantowanie nielimitowanego biletu miejskiego, który pozwolił mi w wolnym czasie zwiedzić miasto i jego obrzeża”,
„Chciałabym w przyszłości również wziąć udział w projekcie tego typu. Uważam,że staż powinien trwać dłużej i przygotowanie językowe powinno odbywać się w miejscu – w placówce przyjmującej. Dużym plusem był otrzymany bilet lokalny na wszystkie środki komunikacji – znacznie ułatwiło mi lokalną komunikację i zwiedzanie”
„Poprzez staż nawiązałem kontakty i nabrałem umiejętności które mogą pomóc mi zaleźć pracę w przyszłości. Moim zdaniem staż powinien się rozpoczynac od tygodniowego przygotowania językowego”.
„Większe kieszonkowe, tygodniowe przygotowanie językowew kraju gdzie odbywa się staż”,

Komentarz koordynatora:
Powyższa ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Dostarczyła rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w dalszym procesie decyzyjnym m.in. przy realizacji kolejnych projektów.
Głównym celem ewaluacji projektu była ocena realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Ewaluacja była prowadzona w okresie trwania projektu, określonym w umowie o jego dofinansowanie, zgodnie z harmonogramem. Obszary, które były poddane ewaluacji, wynikały z celów szczegółowych projektu. Powyższe zapisy pozwalają stwierdzić, że poprzez realizację projektu:

  1. wzrosła jakość kształcenia zawodowego w MZSP w Miejscu Piastowym oraz konkurencyjność i zdolność uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez organizację 4 tygodniowych staży zawodowych.
  2. doskonalono umiejętności w zawodzie technik informatyk, organizacji reklamy, cyfrowych procesów graficznych poprzez poznanie zasad funkcjonowania firm branżowych.
  3. nastąpił rozwój indywidualnych umiejętności praktycznych uczestników w dziedzinie gastronomii, architektury krajobrazu.
  4. zwiększono praktyczne umiejętności i mobilność uczestników projektu i  podniesiono ich potencjalną atrakcyjność na rynku pracy.
  5. wzmocniono/zwiększono umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym).
  6. nastąpił rozwój osobisty uczestników: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, wzmocnienie pewności siebie.
  7. zwiększono szansę na zatrudnienie.

Dodatkowymi rezultatami projektu (wartością dodaną) jest wzrost zainteresowania Polską przez Irlandczyków. Jak przekazali uczestnicy projektu do Irlandii dla rodzin przyjmujących zabrali ze sobą souveniry w postaci albumów, przewodników turystycznych o Polsce. Również opowiadali dużo o Polsce o zabytkach o najpiękniejszych regionach Polski. Dwie z rodzin goszczących zainteresowało się Polską i wykupili bilety lotnicze do Krakowa (2 osoby) celem zwiedzenia oraz (2 osoby) wykupiły pobyt nad polskim morzem.

Ze strony Partnera:

 

 

Ze strony realizatora:
Ks. Leszek Przybylski – Dyrektor Szkoły
Monika Subik – koordynator projektu

Pobierz ewaluację w formacie pdf