witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

To jedna z naj­no­wo­cześ­niej­szych i naj­le­piej wy­po­sa­żo­nych szkół w re­gio­nie. Po­nad 600 ucz­niów roz­wi­ja swo­ją oso­bo­wość, zdo­by­wa wie­dzę i doś­wiad­cze­nie za­wo­do­we…

 • Zajęcia Pozalekcyjne

  Warto odkrywać i roz­wi­jać ta­len­ty m.in. w ra­mach za­jęć do­dat­ko­wych po­za lek­cja­mi, po­za prog­ra­mem wy­ni­ka­ją­cym z obo­wiąz­ku szkol­ne­go. Ce­lem tych za­jęć jest...

 • Patron szkoły

  Michalicki Zespół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym za pa­tro­na szko­ły przy­jął Bło­gos­ła­wio­ne­go Księ­dza Bro­nis­ła­wa Mar­kie­wi­cza. Uro­czys­tość na­da­nia imie­nia szko­le...

 • Historia szkoły

  „Wielkie charaktery two­rzą wiel­kie dzie­ła”. Tę myśl gło­sił na­pis umiesz­czo­ny przed la­ty w świet­li­cy zak­ła­du wy­cho­waw­cze­go w Miej­scu Pias­to­wym. Nad na­pi­sem znaj­do­wał się...

 • Kierunki kształcenia

  W roku szkolnym 2014/2015 Mi­cha­li­cki Zes­pół Szkół Po­nad­gim­naz­jal­nych w Miej­scu Pias­to­wym pro­wa­dzi nas­tę­pu­ją­ce kie­ru­nki kształ­ce­nia...

 • Technikum Reklamowe

  Nowy Kie­ru­nek w na­szym re­gio­nie - Tech­nik or­ga­ni­za­cji rek­la­my. Je­go pod­sta­wo­wym za­da­niem jest zbie­ra­nie in­for­ma­cji na te­mat...

 • Liceum mundurowo-administracyjne

  Uczeń tego liceum bę­dzie przy­go­to­wa­ny do kon­ty­nuo­wa­nia na­uki na wyż­szych uczel­niach, szko­łach po­ma­tu­ral­nych i po­li­ce­al­nych, kształ­cą­cych spec­ja­lis­tów...

 • Technikum informatyczne

  W dobie współczesnej in­for­ma­ty­za­cji co­raz więk­sze­go zna­cze­nia na­bie­ra umie­jęt­ność pos­łu­gi­wa­nia się tech­no­lo­gią in­for­ma­tycz­ną. Po­szu­ki­wa­ne są oso­by po­sia­da­ją­ce umie­jęt­noś­ci...

 • Liceum Promedyczne

  W czasach szybkiego roz­wo­ju cy­wi­li­za­cji wzras­ta za­gro­że­nie zdro­wia i ży­cia czło­wie­ka. Li­ce­um o kie­run­ku pro­me­dycz­nym da­je moż­li­wość...

 • Liceum językowo-biznesowe i medialno-dziennikarskie

  To ofer­ta przy­go­to­wa­na z myś­lą o ucz­niach prag­ną­cych roz­wi­jać swo­je za­in­te­re­so­wa­nia lin­gwis­ty­czne oraz prag­ną­cych po­głę­biać swo­ją wie­dzę i umie­jęt­noś­ci z za­kre­su...

 • Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

  W procesie kształcenia du­ży na­cisk kła­dzie się na prak­tycz­ną ob­słu­gę no­wo­czes­ne­go op­rog­ra­mo­wa­nia w zak­re­sie gra­fi­ki 2D i 3D oraz pro­jek­to­wa­nia...

 • Technikum Meblarskie

  Nauka odbywa się wed­ług no­we­go prog­ra­mu, uwzględ­nia­ją­ce­go roz­wój prze­mys­łu drzew­ne­go, zmia­ny w tech­ni­ce i tech­no­logii...

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Podstawowym celem kształ­ce­nia w za­wo­dzie jest przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­ta do wy­ko­ny­wa­nia za­dań w zak­re­sie wyt­wa­rza­nia wy­ro­bów z drew­na i two­rzyw drzew­nych oraz ta­pi­ce­ro­wa­nia meb­li...

Szczęśliwy numerek

26

Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze:Dzisiaj jest:
Piątek 24 Lutego 2017.

Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Jestes tutaj: Strona główna > Glowna


Menu główne


Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

Na skróty:
Filmoteka:
Social Media:

DOŁĄCZ DO NAS

MZSP to nie tylko szkoła. To przede wszystkim społeczność ludzi - uczniów i absolwentów.

Jeśli interesują Cię social media, chcesz wiedziesz wszystko o MZSP, to dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco!Aktualności

 • Wszystkie
 • Szkoła
 • Konkursy
 • Projekty
 • Olimpiada
 • Internat
 • UKS
 • Laureaci
 • Egzaminy

Kolejna nowoczesna maszyna w MZSP

W ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START" nasza szkoła zostanie doposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia, które podniosą jakość kształcenia zawodowego. W grudniu zakupiliśmy nowe narzędzia ręczne i elektronarzędzia do obróbki drewna, które stanowią wyposażenie pracowni zawodowych - Warsztatów Szkolnych.

Właśnie do szkoły przyjechała jedna z pierwszych maszyn - Okleiniarka G220 do wąskich krawędzi Firmy FELDER. Uczniowie Technikum Drzewnego oraz uczniowie kształcący się na kierunku stolarz, będą na niej pracować w ramach zajęć praktycznych. Zależy nam na tym aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia zatrudnienia, a obsługa takiej maszyny to kolejna ważna umiejętność, której oczekują przyszli Pracodawcy.

Również na dniach do szkoły zostanie dostarczony stół podciśnieniowy - nowy osprzęt do naszej obrabiarki CNC, wcześniej do maszyny został zamontowany Skaner 3D, który również został zakupiony w ramach Projektu.

Wartość wszystkich zakupów w ramach projektu to kwota 112.000,00 zł. Na kwiecień zaplanowano dostawę wyposażenia pracowni zawodowych - zakupimy spawarkę do światłowodów i osprzęt niezbędny do budowy sieci światłowodowej.

Szkoła stawia na profesjonalistów, dlatego w każdym kierunku rozwijana jest baza szkolna w której mogą zdobywać doświadczenie nasi uczniowie.

Symboliczne wiązanie pasa i przekazanie certyfikatu
Symboliczne wiązanie pasa i przekazanie certyfikatu

Zawody siłaczy

Gratulacje dla naszych uczniów!

Zakończył się 120 godz. Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). W Kursie udział brało 12 uczniów - byli to uczniowie kl. IV Technikum Drzewnego oraz kl. III ZSZ. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin zewnętrzny i otrzymali uprawnienia operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Kurs nie należał do łatwych, trzeba się było wykazać myśleniem matematycznym i technicznymi umiejętnościami, dlatego jak najbardziej gratulujemy!

Kurs zorganizowany w ramach projektu "Młodzi zawodowcy na START", który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz album w galerii zdjęć

BAL STUDNIÓWKOWY 2017…

Jak nakazuje szkolna studniówkowa tradycja, która jest bardziej przywilejem niż obowiązkiem, również i w tym roku uczniowie klas maturalnych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyli swój wyjątkowy wieczór.

11 lutego 2017 w pięknym lokalu „Dwa Serca” odbył się bal studniówkowy. O godzinie 18:00 ks. Dyrektor Leszek Przybylski po krótkich słowach wprowadzenia oznajmił: „Poloneza czas zacząć” a następnie poprowadził nauczycieli i młodzież w eleganckim, wytwornym korowodzie w którym trudno było rozpoznać dziewczęta i chłopców - na co dzień trzecioklasistów liceów oraz czwartoklasistów techników.

Maturzyści stanęli na wysokości zadania perfekcyjnie przygotowując autorski układ poloneza. Również występy o charakterze żartobliwym, były na najwyższym poziomie. Zabawa trwała niemal do samego rana.
Bal studniówkowy już za nami, teraz już tylko przygotowania do egzaminu dojrzałości.

Kolejny sukces naszego kadrowca p. Wojciecha

W dniu 30 stycznia 2017 r. nauczyciel Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym Sensei Wojciech Świstak odebrał nadesłany z Japonii certyfikat oraz pas za egzamin mistrzowski 4 dan.
Symboliczne wiązanie pasa i przekazanie certyfikatu dokonał Prezes Polskiej Federacji Karate Shinkyokushi Sihan Remigiusz Karpiński 5 dan. Dyrekcja MZSP składa gratulacje.

Symboliczne wiązanie pasa i przekazanie certyfikatu
Symboliczne wiązanie pasa i przekazanie certyfikatu
Symboliczne wiązanie pasa i przekazanie certyfikatu
Symboliczne wiązanie pasa i przekazanie certyfikatu

II etap Olimpiady o Wielkich Polakach

W roku szkolnym 2016/2017 kolejna edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci wybitnej Polki i wychowawczyni Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek.
Organizatorami XVII ROW są Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Organizację Olimpiady wspierają ...

VII Międzynarodowy Turniej CARPATIA KARATE CUP 2017 r.

W dniu 11 lutego 2017 rok w Hali Sportowej „Podpromie” w Rzeszowie odbył się VII Międzynarodowy Turniej CARPATIA KARATE CUP 2017 r. w którym wzięło udział 517 zawodników z 12 krajów tj: Austrii, Belgii, Czech, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Węgier, Pakistanu, Szwecji, Słowacji i oczywiście Polski.

W w/w turnieju wzięła udział uczennica Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Miejscu Piastowym - Anna Bartman, która w kategorii kumite zdobyła III miejsce – Trenerem zawodniczki jest nauczyciel naszej szkoły – Sensei Wojciech Świstak .
Trenerzy i sędziowie Wojciech Świstak 4 Dan oraz Jacenty Indyk 2 Dan.

Turniej CARPATIA KARATE CUP 2017
Turniej CARPATIA KARATE CUP 2017
Turniej CARPATIA KARATE CUP 2017

Kurs operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w naszej szkole

Trwa realizacja projektu „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Kolejna grupa uczniów przystąpiła do udziału w nim. W bieżącym okresie realizowany jest Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w którym udział bierze ...

WYNIKI PÓŁFINAŁU XVII REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O WIELKICH POLAKACH O SŁUŻEBNICY BOŻEJ MATCE ANNIE KAWOREK

Archiprezbiterat Bieszczadzki:
Archiprezbiterat Jarosławski:
Archiprezbiterat Krośnieński:
Archiprezbiterat Łańcucki:
Archiprezbiterat Przemyski:
Archiprezbiterat Sanocki:

Zapytanie o cenę

Miejsce Piastowe, dnia 9.02.2017 r.

Zapytanie o cenę

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów do realizacji zajęć z zakresu technik światłowodowych w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START”.
Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 17.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie szkolenia z zakresu techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla
3 nauczycieli przedmiotów zawodowych + 41 uczniów technikum informatycznego  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ” zostało unieważnione.