ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dodane przez Administrator dnia 09 styczeń 2018 13:07
Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie kursu projektowania sieci światłowodowych dla dwóch grup uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
Treść rozszerzona

RPO/ZAM/2/2018                                                              Miejsce Piastowe, dnia 2018-01-09

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie kursu projektowania sieci światłowodowych dla dwóch grup uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25B,
  38-430 Miejsce Piastowe
  Tel/fax: 13 43 530 70,
  www.mzsp.pl,
  e-mail: sekretariat@mzsp.pl

 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Nazwa zamówienia: zorganizowanie kursu projektowania sieci światłowodowych dla dwóch grup uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Zorganizowanie kursu projektowania sieci światłowodowych dla dwóch grup uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.
  2. Kurs projektowania sieci światłowodowych zakończy się uzyskaniem certyfikatu projektanta sieci światłowodowych. Liczba uczniów, którzy odbędą szkolenie: ogółem: 50 osoby.
  3. I grupa: 20 uczniów
  4. Termin kursu: zrealizować do końca luty 2018

   • II grupa: 30 uczniów

   Termin kursu: zrealizować do końca październik 2018

   • Wymagany termin realizacji: Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć i zakończyć szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

   I grupa: 20 uczniów
   Termin kursu: należy zrealizować do końca luty 2018
   II grupa: 30 uczniów
   Termin kursu: należy zrealizować do końca październik 2018
   (szczegółowe terminy do uzgodnienia z Zamawiającym)

   • Szkolenia przeprowadzone będą uczniów klasy IV technikum informatycznego Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
   • Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu szczegółowego programu i harmonogramu danego szkolenia celem jego akceptacji.
   • Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu programu kursu, list obecności, potwierdzeniem otrzymania przez uczestników certyfikatów/dyplomów o ukończeniu szkolenia z wyszczególnieniem ilości godzin.
   • Certyfikat /dyplom powinien zawierać: temat szkolenia, imię i nazwisko osoby, dla której został wystawiony, informację o szkoleniu: ilość godzin, podpisy instruktora/trenera i Zamawiającego, miejscowość i datę.
   • Wykonawca jest zobowiązany przenieść na Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia wszelkie prawa autorskie związane z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi na realizacje usługi szkoleniowej oraz do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez siebie w trakcie i w związku z realizacją kursu na następujących polach eksploatacji:
   • wprowadzanie do pamięci komputera;
   • dokonywanie zmian i modyfikacji;
   • utrwalanie na wszelkich nośnikach i zwielokrotnianie.

   Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

   • Liczba godzin: 8 godzin lekcyjnych. Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymają dyplom ukończenia.
   • Na zakończenie powyższych szkoleń zaplanowano test sprawdzający – praktyczny.
   • Miejsce szkolenia: szkolenie powinno odbyć się w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Wykonawca powinien zadbać o pełne niezbędne wyposażenie do realizacji tematyki szkolenia. W części w tym zakresie może skorzystać ze sprzętu MZSP.
   • Program szkolenia projektowania sieci światłowodowych:
    1. MEGAUSTAWA 2010  jako regulator prawny budowy sieci telekomunikacyjnych
     1. Budowa kanałów technologicznych
     2. Budowa kabli światłowodowych w istniejących kanałach: telekomunikacyjnych, deszczowych oraz sanitarnych
     3. Budowa sieci FTTX na podbudowie słupowej niskiego i średniego napięcia oraz telekomunikacyjnej,
    2. Wykorzystywanie istniejącej infrastruktury do budowy sieci PON
     1. Przygotowywanie wniosków o udostępnienie: istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej, kanałów telekomunikacyjnych oraz podbudowy słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej
     2. Wskazanie typów oraz kosztów opracowania projektów technicznych
     3. Przedstawienie kosztów dzierżawy istniejącej infrastruktury
    3. MIKROKANALIZACJA jako system budowy sieci FTTX
     1. Charakterystyka elementów systemu Mikrokanalizacji
     2. Sposoby projektowania sieci FTTX w systemie Mikrokanalizacji
     3. Definicja poszczególnych warstw mikrokanalizacyjnych ciągów rurowych
     4. Bilans ekonomiczno-porównawczy systemu Mikrokanalizacji z tradycyjną technologią budowy ciągów rurowych 
    4. AirTrack system napowietrznych sieci FTTX
     1. Charakterystyka elementów systemu AirTrack
     2. Sposoby projektowania sieci FTTX w systemie AirTrack
     3. Przedstawienie kosztów budowy sieci FTTX w systemie AirTrack
    5. Splittery optyczne i ich sposoby wykorzystania w budowie sieci PON
     1. Splitter optyczny jako pasywny element optyczny
     2. Tworzenie kaskad splitterów optycznych w celu podziału sygnału optycznego
    6. Przykłady zrealizowanych projektów sieci FTTX
     1. Prezentacja schematów budowy sieci FTTX
     2. Prezentacja schematów optycznych (rozpływu włókien światłowodowych) sieci FTTX
   • Wymagania dotyczące kadry wykładowczej: Wykonawca zadba o kadrę wykładowczą zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa poniżej.

    Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
    80500000-9 - usługi szkoleniowe
    80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

    Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Termin realizacji zamówienia: 

  I grupa: 20 uczniów
  Termin kursu: zrealizować do końca luty 2018
  II grupa: 30 uczniów
  Termin kursu: zrealizować do końca październik 2018

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
   • spełniają warunki dotyczące:
    •  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
    • sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;
    • zdolności technicznej lub zawodowej t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób w tym:  przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w szkoleniu objętym przedmiotem zamówienia na daną część min 2 lata– warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do Zaproszenia.
  2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale 9 niniejszego Zaproszenia.
  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
 8. Kryteria oceny ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

  1. Cena  -  90 %

   Sposób oceny:
   Lp = Cn / Cb x 90% x 100
   gdzie:
   Lp – liczba punktów
   Cn- najniższa cena wśród ofert
   Cb – cena badanej oferty

   Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

  2. Kryterium społeczne – 2 %

   Zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej, odpowiedzialnej za pracę związaną z przygotowaniem szkolenia.

   Punkty w kryterium społecznym będą przyznawane w następujący sposób:
   - zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy
   o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 2 pkt

   - brak zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby niepełnosprawnej,
   o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy
   z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 0 pkt

   Wykonawca obowiązany jest udokumentować fakt zatrudniania osoby, tj. przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie określające, że osoba wykonująca pracę związaną
   z przygotowaniem szkolenia posiada status osoby niepełnosprawnej.

   Zamawiający zastrzega, że na jego żądanie wykonawca będzie musiał przedłożyć do wglądu dokumenty świadczące o zatrudnieniu osoby, wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tą osobę. W przypadku gdy wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentów do wglądu Zamawiający postąpi zgodnie
   z obowiązującymi przepisami ww. zakresie.

    W niniejszym kryterium oferta może uzyskać max 2 pkt.

  3. Doświadczenie trenera w organizacji szkoleń objętych zamówieniem – 8% 

   Ilość zrealizowanych przez trenera szkoleń objętych zamówieniem (wskazanych w załączniku nr 6 do zaproszenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie


   L.p

   Ilość zrealizowanych szkoleń (wskazanych w załączniku nr 6 do zaproszenia)

   Ilość punktów

   1.

   0 szkoleń

   0

   2.

   1 szkolenie

   2

   3.

   2 szkolenia

   4

   4.

   3 szkolenia

   6

   5

   4 szkolenia i więcej

   8

   Z tytułu kryterium ,,doświadczenie” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 8 pkt.

   Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
   Ilość punktów = cena + kryterium społeczne+ doświadczenie
   Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena, kryterium społeczne oraz doświadczenie.

 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
 10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
 11. Forma składania ofert:
 12. Informacja na temat zakresu wykluczenia
  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą e-mail: sekretariat@mzsp.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  Osoba do kontaktów: Monika Subik  tel.: (013) 43 530 70

 14. Informacje dotyczące zawarcia umowy: Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 15. Jednocześnie informuję, że zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
 16. Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń MZSP w Miejscu Piastowym oraz na stronie internetowej www.mzsp.pl

Pliki do pobrania

 1. Załącznik 1 - Oferta
 2. Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik 4 - Umowa Projekt
 5. Załącznik 5 - Wykaz personelu
 6. Załącznik 6 - Wykaz wykonanych usług